NAL-kurs
23. mars 2021

Grunnkurs reguleringsplanlegging

Digitalt
08:30-16:00
Medlem
1800 kr
Studentmedlem
125 kr
Ikke-medlem
2350 kr

Reguleringsplanen er et av de viktigste verktøy arkitekter har for å forme omgivelsene og påvirke samfunnsutviklingen. På dette kurset lærer du om hvordan dette verktøyet er bygget opp og hvordan det kan brukes for å skape rammer for god arkitektur.

Å utarbeide reguleringsplan er en forutsetning for å bygge noe i landet vårt - og innholdet i den har avgjørende betydning for hva og hvordan det kan bygges. Reguleringsplanen er dermed en vesentlig premiss for hvilke arkitektoniske kvaliteter som kan skapes.

Del 1 av dette nettkurset er et opptak fra 7. oktober 2020 i Arkitektenes Hus i Oslo. Spilletid på foredragene er totalt ca. 2,5 timer. Disse blir tilgjengelig når du kjøper kurset og må ses før del 2 starter.

Del 2 i kurset gjennomføres på 23. mars, og da på Zoom eller en annen digital plattform. Det blir digitalt gruppearbeid og dialog i plenum. Kursleder er Gunnar Ridderström som er arkitekt og 1. amanuensis ved Institutt for by- og regionplanlegging, NMBU.

I plan og bygningsloven er det krav om reguleringsplan i forbindelse med alle "større byggetiltak" og for tiltak som "kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn" (PBL § 12-1.Reguleringsplan, 3. ledd). Prosess og innhold knyttet til regulering er også styrt av PBL. Det gjelder både arealkategorier som kan brukes i plankartet, og hvilke bestemmelser som kan benyttes. Kravene til prosessen med oppstartsmøte, varsling, høring og vedtak m.m. må gjennomføres på riktig måte for at planen skal bli rettslig bindende.

Godt forberedt er halvt fullendt. Godt samarbeid i de innledende faser mellom ulike parter, oppdragsgiver, kommunen og andre konsulenter er avgjørende for et godt resultat. Grunnlaget for et godt samarbeid er kunnskap og forståelse for hva som kreves av prosess og innhold når planen skal utarbeides.

Kurset tar for seg detaljreguleringsplanen i tillegg til hvordan ulike plantyper virker sammen og hvordan en kan avgjøre hvilken plantype som passer best til ulike byggeoppgaver. Gjennom forelesninger, eksempler og gruppearbeid lærer du om oppgaveforståelse, planprosess, og om utforming av plandokumenter.

Velkommen til et matnyttig kurs om hvordan man helt konkret bør gå fram for å lage gode reguleringsplaner.

Hovedforedragsholder: Gunnar Ridderström

Målgruppe: Kurset vil være nyttig for deg som skal utarbeide en reguleringsplan som del av et oppdrag, og må forholde deg til bestemmelsene i en gjeldende reguleringsplan. Kurset egner seg både for nybegynnere og de med noe erfaring med reguleringsplanlegging. Kurset kan også passe for landskapsarkitekter, ingeniører, kommunale planleggere og andre interesserte.

Kurset er utviklet i samarbeid med Gunnar Ridderström ved Institutt for by- og regionplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).


For medlemmer av NAL gjelder at arbeidsledige eller permitterte får 50% prisreduksjon på kurset. Ordinær pris kommer opp ved påmelding, bruk kommentarfeltet så blir faktura korrekt.


OM NETTKURSET REGULERINGSPLANLEGGING
Del 1 av dette nettkurset "Grunnkurs reguleringsplanlegging" er et opptak fra et kurs som ble holdt 7. oktober 2020 i Arkitektenes Hus i Oslo. Spilletid på foredragene er totalt ca. 2,5 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang til den første halvdelen av kurset med det samme og faktura kommer i ettertid. Denne delen av kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Del 2 i kurset gjennomføres på 23. mars, og da på Zoom eller en annen digital plattform. Her vil kursleder Gunnar Ridderström ha et opplegg med en veksling mellom gruppearbeid og dialog i plenum. Gunnar Ridderstrøm kan også kontaktes i ettertid for å svare på spørsmål.

Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.


PROGRAM:

Del 1:
Foredrag v/ Gunnar Ridderstrøm (nettkurs/opptak)

Ca 45 minutter
Reguleringsplanen som arkitektonisk og juridisk verktøy og juridiske virkemidler 

Ca 40 minutter
Reguleringsplanprosessen - krav og føringer

Ca. 40 minutter
Utforming av reguleringsplaner - arealformål og bestemmelser

Ca. 20 minutter
Konsekvenser for arkitektonisk utforming.

NB: etter å ha fulgt foredragene er det sikkert noen som har spørsmål. Disse kan sendes til Gunnar Ridderstrøm så kan han svare på disse i starten av del 2 under.

Du kan se foredragene når du vil etter at du har bestilt kurset, men det er en forutsetning at du har sett dem før del 2 starter.

Del 2:
Ettermiddag: veiledning og gruppearbeid på digital plattform (direkte strømming).

Fra 1245 vil kursleder Gunnar Ridderström ha et opplegg med en veksling mellom gruppearbeid og dialog i plenum. Zoom eller en annen digital plattform.

1245 – 1300
Introduksjon og presentasjonsrunde

1300 – 1315
Svare på innsendte spørsmål knyttet til del 1 i kurset.

1315 – 1500
Digitalt gruppearbeid, med veiledning

1500 – 1600
Oppsummering av gruppearbeidene + spørsmål og kommentarer til oppgavene og kursinnholdet.
Oppgave: Det skal jobbes med et case for et område som er avsatt til utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel. Oppgaven er å lage en første skisse til reguleringsplan som grunnlag for et oppstartsmøte med kommunen.

Dere må avklare hvilke juridiske rammer (formål, utnyttelsesgrad m.m.) som er lagt for området, og vurdere hvilke forholde i og rundt området som påvirker valg av formål og utforming av fremtidig bebyggelse. Det skal lages en kort skissemessig oversikt over hvilke forhold som må avklares eller utredes i planprosessen.

Det skal lages en grov skisse til reguleringsplan med planavgrensning, arealformål, utnyttelsesgrad, høyder og en oversikt over de viktigste temaene i bestemmelsene.

 

Hva koster det å delta?
Vi har egne priser for medlemmer, grupper og Wildcard. Husk å logge inn før du melder deg på dersom du er NAL-medlem eller tidligere kursdeltaker.

Kontakt oss på kurs@arkitektur.no dersom du har spørsmål om kursdeltakelsen.