Aktuelle konkurranser

NAL bistår i arkitektkonkurranser og parallelloppdrag

Konkurransesekretarietet bistår offentlige etater og private foretak med gjennomføring av konkurranser i alle faser. Under finner du en oversikt over konkurranser som pågår nå der NAL er involvert i gjennomføringen.

NALs konkurransesekretariat lang erfaring og høy kompetanse, og bistår oppdragsgiverne med blant annet:

  • Vurdering av om beslutningsgrunnlaget for gjennomføring av konkurransen er god nok
  • Planlegging og gjennomføring av arkitektkonkurranser
  • Kvalitetssikring og bistand ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kunngjøringer
  • Oppnevning av jurymedlemmer
  • Være konkurransens adresse, konkurransefunksjonær og/eller jurysekretær
  • Markedsføring og informasjon om kommende, løpende og avholdte konkurranser

NALs konkurransekomité

Konkurransevirksomheten styres av NALs konkurransekomité. Komitéen er sammensatt av representanter fra både NAL og Arkitektbedriftene i Norge og er valgt for en periode på tre år.

Hvorfor avholde en arkitektkonkurranse?

Svært mange av landets viktigste bygninger er resultat av en arkitektkonkurranse. Godt tilrettelagte konkurranser setter løsningsforslaget i sentrum og gir et godt beslutningsgrunnlag på et tidlig tidspunkt, i motsetning til en anbudskonkurranse med honorarstørrelse og erfaring som sentrale kriterier.

Prosessen skaper resultatet

NALs konkurransesekretariat bistår i arbeidet med å velge riktig konkurranseform, en form som er tilpasset både oppgavens art og størrelse samt oppdragsgivers organisasjon og budsjett. Målet er å optimalisere de ressurser som kreves fra byggherre og arkitektur, uten at dette går ut over kvaliteten. Et godt konkurranseprogram kan ha avgjørende betydning for konkurransens resultat.

Arkitektkonkurranser - mer enn estetikk

Arkitektkonkurranser handler om problemløsning i bred forstand. Den gode løsningen innebærer oppfyllelse av brukernes funksjonskrav, om god arealøkonomi og ressursbruk, god tomteutnyttelse og forståelse for kontekst, fornuftig materialbruk og byggteknikk, universell utforming og ikke minst ivaretakelse av miljø- og energikrav. Alt dette skal samles til en helhetlig løsning innenfor gode arkitektoniske rammer. En arkitektkonkurranse handler i liten grad om "stygt eller pent".

Dyktige jurymedlemmer sikrer kvaliteten

Med NAL som konkurransesekretariat får du tilgang til vårt nettverk av dyktige jurymedlemmer som vil bidra til høy faglig kvalitet i juryarbeidet. De vil veilede den øvrige jury gjennom prosessen og sørger for innsikt i både detaljer og overordnede løsninger. De peker på fordeler og ulemper og ikke minst på forslagenes utviklingsmuligheter, og sikrer at juryens avgjørelse blir både rettferdig og faglig gjennomtenkt.

Konkurranser skjerper bevisstheten

En arkitektkonkurranse er ingen lettvint prosess. En god konkurranse forutsetter en bevisst byggherre, som kan formulere sine behov, krav og forventninger i et inspirerende program, med nødvendig presisjon men samtidig med tilstrekkelig åpning for å utløse deltakernes kreativitet, kompetanse og idékraft. Det viser seg svært ofte at dette arbeidet tvinger frem en styrket bevissthet og engasjement, ikke bare hos deltakerne men også hos oppdragsgiveren selv.

Konkurranser er en god investering

Å avholde en arkitektkonkurranse innebærer en ikke ubetydelig kostnad. Denne kostnaden er likevel beskjeden sett i forhold til et byggeprosjekts samlede størrelse og i forhold til verdien av det arbeidet deltakerne nedlegger. Erfaringsmessig vil kostnadene utgjøre om lag 0,5-2 prosent av prosjektkostnaden, hvilket er en fornuftig investering for å skape et trygt besluttningsgrunnlag på et tidlig tidspunkt.

Dronefoto av Urnes, sett fra fjorden

Urnes verdensarvsenter

Fortidsminneforeningen har offentliggjort en ny åpen konkurranse om et verdensarvsenter ved Urnes stavkirke. Innleveringsfrist er 22.12.2021.

Les mer
Bilde av Vikeså By Night

Parallelloppdrag om transformasjon av Vikeså sentrum

Hvordan utvikle kommunesenteret Vikeså til et flerfunksjonelt og fremtidsrettet kommunesenter ved vannkanten, som er attraktivt for både beboere og besøkende? Frist for å levere tilbud er 27. oktober 2021. 

Les mer
Bilde av småbåthavn og havneområdet i Nesna

Parallelloppdrag på Nesna

Det skal velges ut to arkitektteam til å være med å utvikle Nesna til et inkluderende, spennende og bærekraftig sted. Frist for å levere tilbud er 10. september og oppstartsmøtet avholdes 29. september.

Les mer

Parallelloppdrag på Stiklestad

Det er utlyst et parallelloppdrag for utvikling av formidlingssenter på Stiklestad i forbindelse med tusenårsjubileet.

Les mer
ill: Sit Gjøvik

Nybygg Campus Gjøvik

Konkurranse om ny driftssentral med studentboliger og parkering i universitetsbyen Gjøvik. Arkitektkontorer fra Wildcard-listen, eller bedrifter som oppfyller kravene til Wildcard- bedrifter, inviteres til å søke.

Les mer
Bilde av konkurranseområdet sett fra nordøst

Torp bruk Fredrikstad

På Torp bruk skal det skapes en helt ny bydel som vil binde Sarpsborg og Fredrikstad sammen som et naturlig knutepunkt.

Les mer om konkurransen
Bilde av tomt, Sortland kommune

Plassering av skole og hall på Sortland

Parallelloppdrag om plassering av ny barneskole og idretts-/svømmehall på Sortland. Hvordan få best mulig anlegg og størst mulig synergieffekt for bærekraftig stedsutvikling.

Les mer om parallelloppdraget
Bilde av Domkirkeodden i Hamar, arkitekt Lund Slaatto, foto: Anno

Museumsbygg på Domkirkeodden i Hamar

Åpen arkitektkonkurranse for et moderne museumsbygg som skal stå sammen med to verdensberømte og fredede bygningsikoner.

Les mer om konkurransen
Foto: Klepp kommune

Kommunehus og kirke i Klepp

Klepp kommune har utlyst en begrenset plan- og designkonkurranse om kommunehus og kirke. Fire kontorer/team er valgt ut til selve konkurransen.

Les mer om konkurransen
Velg hva du ønsker å motta informasjon om