Byutviklingsgrep Midtbyen, Kongsvinger

Parallelloppdrag

Vurderingsrapport

Parallelloppdraget Byutviklingsgrep Midtbyen, Kongsvinger. Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag av Kongsvinger kommune

Om parallelloppdraget

Kongsvinger

For å få tegnet et godt bilde av utviklingsmulighetene i Midtbyen i Kongsvinger ba kommunen og Ø. M. Fjeld Utvikling AS tre tverrfaglige arkitektgrupper om å komme med forslag til utviklingsgrep for dette sentrale området.

Kongsvinger kommune har nettopp vært gjennom en byplanprosess der man har vedtatt en langsiktig byutviklingsstrategi, Kongsvinger2050. Utvikling av Midtbyen er en sentral brikke for å oppnå målsettingene.

Arkitektgruppenes forslag, som var utstilt i biblioteket fram til august, viste ulike grep for transformasjon og fortetting, og ga, sammen med innspill fra befolkningen et godt grunnlag for evalueringskomiteens arbeid.

Følgende forslag forelå:

TEAM 1, Motto: ”VRIMMEL” LINK Arkitektur v/Urban Link og Multiconsult

TEAM 2 Motto: ”MIDTBYEN KONGSVINGER”, TAG Arkitekter AS

TEAM 2 Motto: ”MIDTBYEN KONGSVINGER”, Asas arkitektur AS og IN´BY

Evalueringskomiteen har gått gjennom arkitektgruppenes forslag samt de innspill som er kommet inn eksternt, og laget en anbefaling til kommunen.

Evalueringskomitéen har bestått av representanter fra Kongsvinger kommune, representant fra grunneiersiden, fylkesantikvar fra Hedmark fylkeskommune, Statens vegvesen, Norconsult og Norske arkitekters landsforbund (NAL). Evalueringsgruppens anbefalinger er oppsummert i en rapport, NAK nr. 489 Byutviklingsgrep Midtbyen, Kongsvinger.

I rapporten pekes det på planmessige anbefalinger og forslag til sentrale grep knyttet til samarbeid for å få til en positiv og helhetlig utvikling av dette sentrale området. Hovedvekten er lagt på anbefalingene, og ikke på å presentere arkitektenes forslag.

Arkitektenes forslag er oppsummert i slutten av dokumentet. Forslagene i sin helhet kan sees på kommunens hjemmeside.

Planutvalget behandlet rapporten og var enstemmige i at evalueringskomiteens anbefalinger bør tillegges stor vekt i det videre arbeidet for utvikling av Midtbyen.

Rune Lund, som er kommunalsjef Samfunn i Kongsvinger kommune, var en av dem som deltok i evalueringsgruppa.

– Planutvalget ga uttrykk for at de er meget godt fornøyd med resultatet av parallelloppdraget og evalueringsgruppas rapport. Jeg vil takke evalueringsgruppas medlemmer for et meget godt samarbeid underveis i arbeidet! Vi som kommune har nå et langt bedre grunnlag til å jobbe videre med fortetting og utvikling av Midtbyen. Det forventes at utarbeidelsen av reguleringsplanen vil pågå for fullt utover høsten, sier Lund.