Fremtidsbilder Trondheim sentrum 2050

Parallelloppdrag

Nytt byrom foran Samfundet. Illustrasjon: Team Asplan Viak
Nytt byrom foran Samfundet. Illustrasjon: Team Asplan Viak

Evalueringsrapport

Parallelloppdraget Fremtidsbilder Trondheim sentrum 2050. Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag av Trondheim kommune

Om parallelloppdraget

Trondheim sentrum 2050

Trondheim kommune har gjennomført et parallelloppdrag for å få fram et stort spekter av ideer og løsningsmuligheter for Midtbyen og de andre delområdene i sentrum.

Parallelloppdraget har gitt et godt tilfang av illustrerte forslag til overordnede byplangrep som grunnlag for å utvikle en strategi for Trondheim sentrum som helhet, en ny gatebruksplan for hele Midtbyen og en områdereguleringsplan for nordøstre kvadrant i Midtbyen. Parallelloppdraget skal også gi innspill til planstrategien for neste bystyreperiode og kommuneplanens arealdel.

Målsettingen med "Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050" med sentrumsstrategi er å vise hvordan vi kan fortette med kvalitet. Målet er å få synliggjort mulige overordnede grep for en framtidig sentrums-utvikling. En viktig del av arbeidet vil være å bruke visuelle verktøy for å lage ulike scenarier for sentrum som er forståelige og tilgjengelige for alle. Visualisering av ulike utviklingsretninger i sentrumsområdet vil gjøre det lettere å føre en god offentlig debatt om ulike kvaliteter.

Trondheim kommune lyste 23. august 2018 ut en åpen anbuds-konkurranse om deltakelse i parallelloppdraget. 24 team sendte inn tilbud. Fire team fikk tilbudet om å delta i parallelloppdraget.

De tverrfaglige konsulentgruppene ble tildelt følgende
delområder:

• Midtbyen og sentrum nord:Pir II, Civitas, Kulturminnehjelp, Eli Støa
• Midtbyen og sentrum sør: Asplan Viak, Sosiologisk poliklinikk, Living Cities, Institutt for Centerplanlægning i Danmark
• Midtbyen og sentrum øst: Rodeo, Sanden Hodnekvam, Even Smith Wergeland, Norsam, SINTEF
• Midtbyen og sentrum vest: Lala Tøyen, Skajaa Arkitektkontor, Civitas, Urgent Agency, Kulturminnehjelp, ÅF Lightning, Robert Ekanger, Kristin Næss

I tillegg har forskningsprosjektet 3C - Samskaping av fremtidens byer kommet med et femte bidrag for Midtbyen som er basert på innspill fra byens innbyggere gjennom gjestebud.

Parallelloppdraget hadde et oppstartsseminar 21. november 2018, et midtveisseminar 15. januar 2019 og et avslutningsseminar 5. mars, Deretter ble forslagene stilt ut fra 21. mars til 10. april. Materialet som teamene har levert har blitt drøftet underveis og blitt kommentert i en medvirkningsprosess og grundig vurdert av en evalueringskomité. I denne rapporten gir evalueringskomiteen sine anbefalinger til hvordan Trondheim kommune kan bruke alle forslagene og innspillene best mulig i det videre arbeidet med Trondheim sentrum.