Sjøholt: Frå tettstad til fjordlandsbyen i nye Ålesund kommune

Sjøholt. Illustrasjon: Agraff Arkitektur, Lala Tøyen AS og Sanden&Hodnekvam Arkitekter
Sjøholt. Illustrasjon: Agraff Arkitektur, Lala Tøyen AS og Sanden&Hodnekvam Arkitekter

Vurderingsrapport

Parallelloppdraget Sjøholt: Frå tettstad til fjordlandsbyen i nye Ålesund kommune. Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag av Ørskog kommune

Om parallelloppdraget

I dette parallelloppdraget valgte teamene å samarbeide om en felles tiltaksplan som kan være til stor nytte når Sjøholt i 2020 blir et delsenter i, og innfallsporten til Ålesund fra øst.

Sjøholt har en lang historie som et levende tettsted, men utviklingen har på mange plan hatt negativ påvirkning både med hensyn til strukturen, tilbudene og samferdselen.

­– Klarer vi å skape ein levande landsby i det som no er kommunesentrum eller vil vi bli ein sovande forstad? Vil straumen til Moa og kjøpesentera auke, eller klarer vi fylle sentrum med liv? Kva skjer når E39 blir lagt utanom bygda? Korleis vil klimaendringane, ny teknologi og endra befolkningsstruktur måtte påverke planlegginga? Kva krev framtida av oss?

Dette var noen av spørsmålene, utfordringene og bakteppet for tettstedsprosjektet for Sjøholt sentrum som startet vinteren 2017. Fylkeskommunen ved Tettstadprogrammet, har vært en svært viktig medspiller i arbeidet.

Kommunen har en målsetting om å øke folketallet, og at Sjøholt skal ha et fortettet og levende sentrum. Målet er å lage et attraktivt sted å både bo ha næring i og besøke.

Med utgangspunkt i analyser og medverkningsprosesser ble det utarbeidet et oppgaveprogram for parallelloppdraget og en anbudskonkurranse ble lyst ut. Kommunen fikk 13 tilbud, og to team ble valgt:

  • Lala Tøyen as / Sanden+Hodnekvam
  • Agraff Arkitektur

Parallelloppdraget viser framtidsskisser og en retning for hvordan kommunen kan få til en helhetlig utvikling av Sjøholt sentrum i et langsiktig perspektiv, men har også med forslag om mange mulige strakstiltak. 

Forslagene viser både den overordnede strukturen, peker ut framtidsrettede, bærekraftige løsninger tilpassa klimaendringene, og viser en tenkt utvikling av Sjøholt sentrum til et attraktivt og levende sentrum, med en tydelig og stolt identitet.

Involvering og medvirkning har vært svært sentralt i hele prosessen.

En rapport er utarbeidet med bakgrunn i de mange forslagene, og inneholder 10 anbefalinger. Målet med rapporten er å peke på den overordnede retningen for sentrumsutvikling.