Tingvollvågen - med grønn rettesnor for økokommunesenteret

Parallelloppdrag

Tingvollvågen, illustrasjon: Pir II
Tingvollvågen, illustrasjon: Pir II

Evalueringsrapport

Parallelloppdraget Tingvollvågen - med grønn rettesnor for økokommunesenteret. Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag fra Tingvoll kommune

Om parallelloppdraget

Tingvollvågen

Tingvoll kommune valgte parallelloppdrag som metode, fordi man så behov for å få flere utenfra-blikk på tettstedet, for å skaffe seg et mangfold av forslag og mulige løsninger på hvordan de planlagte endringene i kommunesenteret vårt kan gjøres.

Arbeidet med et nytt tettstedprosjekt i Tingvoll kommune og et parallelloppdrag som første fase av prosjektet, ble vedtatt av formannskapet i Tingvoll 31. januar 2017. Prosjektleder ble ansatt i april 2018. Den overorda hensikten med Tettstedprosjektet og parallelloppdrag var å kunne danne grunnlaget for videre utvikling av Tingvollvågen som et levende og attraktiv økokommunesenter med landsbykvaliteter, både for innbyggere, næringsliv og besøkende.

Våren 2018 ble det utarbeidet et oppgaveprogram for parallelloppdraget med utgangspunkt i de utfordringene kommunen står overfor. Dette la grunnlag for en anbudsprosess, med utlysning i anbudsportalen Doffin  og på hjemmesiden til Norske arkitekters landsforbund. Bylivsenteret har vært prosessveileder. Parallelloppdraget er finansiert av Tingvoll kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune. Hele 17 arkitektkontor ønsket å delta, to tverrfaglige arkitektgrupper ble plukket ut.

TEAM 1”Tingvoll 2050. Fortsatt liten, grønn og annerledes”
Pir II

TEAM 2”Veve sammen - Tingvoll +
Rodeo arkitekter og Norconsult

I programmet for parallelloppdraget ble oppdraget delt inn i fem temaer:
• Landsbyliv og næringsutvikling
• Attraksjonsutvikling
• Grønn mobilitet
• Boliger, arbeidsplasser og sambruk
• Campus – ny videregående skole

Evalueringsgruppen ble satt sammen med representanter fra kommuneadministrasjon, lokalt næringsliv, fylkeskommune og BYLIVsenteret. Det ble gjennomført tre seminarer med flere møter med sentrale aktører på dagtid og folkemøter på kveldstid i parallelloppdraget. Under alle de tre folkemøtene ble tid til refleksjon og idéarbeid rundt bordene vektlagt. Oppstartsseminaret var i september 2018, midtveiseminar i mars 2019 og avslutning i april 2019.

Evalueringskomitéen la fram ti anbefalinger til kommunen. Detter er tilrådinger på et overordnet nivå, og peker ut en retning. Tettstedsprosjektet og rapporten blir lagt til grunn for videre arbeid med konkrete tiltak og prosjekter for kommunesenteret i Tingvoll.