Ulsteinvik sentrum – Ulshaugen – Holsekerdalen

Parallelloppdrag

Evalueringsrapport

Parallelloppdrag Ulsteinvik sentrum – Ulshaugen – Holsekerdalen. Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag fra Ulstein kommune

 

Om parallelloppdraget

Ulsteinvik sentrum

Ulstein kommune har brukt parallelloppdrag som metode for å forberede kommunestyret sin bestilling om å utarbeide en ny helhetlig områdeplan for sentrum. Hensikten med parallelloppdraget var å få fram nyskapende, gode, realistiske og visuelle ideer og løsninger for et attraktivt, levende og bærekraftig Ulsteinvik sentrum.

Parallelloppdraget ble gjennomført i 2020 og kommunen starter arbeidet med områdeplanen i april 2021.

– Ulsteinvik sentrum er et tett og konsentrert område og desse fordelene skal utvikles vidare. Det skal legges til rette for folkevekst for alle aldersgrupper, sier Knut Erik Engh, ordfører i Ulstein kommune.

Målet med parallelloppdraget var å se på framtidig bruk av Ulshaugen og Holsekerdalen som fremmer målet om et aldersvennlig samfunn med velfungerende sambruk mellom offentlige og private interesser og møtesteder på tvers av generasjoner.

Ulsteinvik flyfoto, foto: Robert Skeide
Ulsteinvik, foto: Robert Skeide

Det ble identifisert fem fordypningstemaer som det skulle være fokus på i arbeidet med parallelloppdraget: Sentrumsutvikling og grønn mobilitet, sambruk og samlokalisering, klimavennlig og bærekraftig fortetting, aldersvennlig lokalsamfunn og grønne nærmiljø.

BYLIVsenteret har vært rådgiver og har ledet vurderingskomiteen.

Basert på arkitektgruppene sine forslag har vurderingsgruppa lagt fram ni råd for kommunen. Disse er også tuftet på innspill fra innbyggere og fokusgrupper gjennom prosessen. I rapporten presenteres også strategier for å lykkes og hvordan kommunen bør jobbe med rådene.

Rådene i evalueringsrapporten for parallelloppdraget har blitt politisk vedtatt og er utgangspunkt for videre arbeid med områdeplanen for Ulsteinvik sentrum.

Mer informasjon, inkludert arkitekteamenes presentasjoner, finner du på Ulstein kommune sine nettsider for parallelloppdraget.