Utvikling av Stasjonssida i Kongsvinger

Parallelloppdrag

Vurderingsrapport

Parallelloppdraget Utvikling av Stasjonssida i Kongsvinger. Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag av Kongsvinger kommune

Om parallelloppdraget

Gjennom parallelloppdraget har kommunen fått inn forslag til hvordan Stasjonssida kan utvikles for å styrke Festningsbyen Kongsvinger og å bli en vital bydel som bygger opp under intensjonene og målene i Kongsvinger 2050.

I programmet Kongsvinger 5050 ble det besluttet at handelssentrum skal konsentreres på nordsiden av Glomma. Stasjonssida, som ligger på sørsiden, får derfor en ekstra utfordring. Parallelloppdraget skulle belyse hvilken rolle området nå kan spille, hvordan det kan utformes og brukes og hva som må gjøres for å få det til.

Forslagene viser at det er et stort potensiale for at bydelen kan blomstre selv om hovedtyngden av sentrumshandelen konsentreres på nordsiden. I evalueringsrapporten understrekes det blant annet at Stasjonssida har et stort utbyggingspotensial tett på kollektivknutepunktet, en mulighet som må utnyttes.
Det er også planer om å bygge en ny sykkel og fotgjengerbru som skal knytte stasjonssida tett på skole og kunnskapsmiljøet på andre siden av elva.

– Her må det legges til rette for en levende, mangfoldig og sosialt sammensatt bydel med mange boliger og arbeidsplasser tett på knutepunktet. Dette er viktig for å gjøre det attraktivt å bruke kollektivtransport og legge til rette for at flere sykler eller går. Her kan du leve et moderne småbyliv med tilgang til et stort arbeidsmarked. Aktiv tilrettelegging for byliv og etablering av den planlagte kollektivterminalen er viktig å prioritere i en tidlig fase, sier Øystein Bull-Hansen, fagansvarlig i BYLIVsenteret. Han har ledet evalueringsgruppen.

De tre arkitektteamene, som ble valgt ut med utgangspunkt i tverrfaglig kompetanse og kreativitet, har løftet fram ideer og visualisert utviklingspotensialet for Stasjonssida. De har, gjennom å vise ulike utviklingsgrep, belyst utviklingspotensialet og kommet med en rekke ideer og løsningsmuligheter som har blitt forankret i lokalsamfunnet slik at de kan danne grunnlag for gjennomføring.

Disse tre teamene deltok:
TEAM 1
Motto: Knutepunktet i landskapet
Holscher Nordberg Architecture and planning, København
Kragh & Berglund, København
Urban creators, København

TEAM 2
Motto: Utvikling av Stasjonssiden i Kongsvinger
MDH Arkitekter, Oslo
Transborder Studio, Oslo

TEAM 3
Motto: 4 grep for en sunn byutvikling
TAG Arkitekter, Oslo
NTNU Boligforskning ressursgruppe, Trondheim

Evalueringskomitéen har, på bakgrunn av en grundig vurdering av de tre forslagene, innspill, samt diskusjoner underveis, kommet frem til 11 anbefalinger til kommunen. Evalueringskomitéen var satt sammen av fagfolk fra BaneNor, Hedmark fylkeskommune, Statens vegvesen, representanter fra grunneierne, BYLIVsenteret i Norske arkitekters landsforbund og kommunens ledelse og planleggere.

Kongsvinger kommune har engasjerte planleggere som er opptatt av alle kommunens ulike muligheter og roller i stedsutviklingen. De har de beste forutsetninger for å kunne følge opp evalueringskomiteens råd.