Nytt
Publisert 10. mai 21
Av: Annicken Vargel

Referanseprosjekt til ny veileder

Rogaland fylkeskommune vedtok høsten 2020 reviderte krav og retningslinjer for stedsforming og bokvalitet. Fylkeskommunen ber nå SAFs medlemmer om bistand til å finne de beste referanseprosjektene til den nye veilederen som skal brukes i kommunene.

Publisert 10.05.2021
Av: Annicken Vargel
Foto: Regionalplan Jæren 2050
Bilde av surfer i vannet

I forbindelse med ferdigstillelse av veileder til regionalplanens kapittel om stedsforming og bokvalitet ønsker Rogaland fylkeskommune innspill fra SAF sine medlemmer til gode referanseprosjekter til de ulike stedstypene i regionalplanen. Innspill ønskes innen 18. januar og kan sendes til erik.cockbain@rogfk.no 

Bakgrunn. Hvorfor er dette et viktig dokument?

Rogaland fylkeskommune har høsten 2020 vedtatt nye reviderte krav og retningslinjer for stedsforming og bokvalitet. Sentralt i dette arbeidet har det blitt identifisert ulike områdetypologier på tvers av kommunene som vil få forskjellige krav og retningslinjer. Stedsanalyser skal i framtiden få en mer sentral betydning når planområder skal videreutvikles.

Over de neste årene skal disse stedstilpassede kriteriene bli en del av kommmunenes plan- og byggesaksbehandling fra Boknafjorden i nord til Hå i sør. På sikt forventer vi at disse vil videreutvikles og legges til grunn i kommunene i hele Rogaland.

LPO Arkitekter har vært engasjert av fylkeskommunen og kommunene for å utforme veilederen som vil bli sentral for kommunene når de i framtiden skal behandle nye forslag til område- og reguleringsplaner. Referanseprosjekter inngår som en sentral del av denne veilederen for å bygge opp under gode prinsipper, grep og tiltak som gir ulike bokvalitet. 

Føringer for arbeidet med å finne eksempler/referanseprosjekter: 

 • Det er foreløpig overvekt av eksempler på prosjekt fra Stavanger by i veilederen. Det er ønskelig med flere eksempler fra de andre 9 kommunene i planområdet, både de andre store kommunene som Sandnes, Sola og Time, og de mindre kommunene og mer perifere stedstypene.
 • Prosjektgruppa ønsker at flest mulig eksempler er fra vår region, men vil holde på eksemplene fra Østlandet om vi ikke finner bedre lokale eksempler. Om SAF-medlemmer mener det er andre gode eksempler fra andre regioner/land vil også de vurderes.  
 • Eksemplene som allerede er lagt inn i veilederen er valgt ut av konsulent i dialog med fylkeskommunen og kommunene. Dersom SAF-medlemmer mener det finnes bedre eksempler enn de som allerede er lagt inn vil det vurderes å bytte disse ut.
 • Eksemplene bør være representative mht både regionalplanens generelle målsetting for utvikling innen de ulike stedstypene, samt tallmessige føringer om utnyttelse for de ulike stedstypene. Se vedlagt pdf med retningslinje 6.1.4 

  Stedstypene i planen:
 • Sentrumsområder i Stavanger, Sandnes og Bryne
 • Større transformasjonsområder i bybåndet
 • Byutvidelsesområder langs kollektivaksene på Nord-Jæren og rundt Bryne
 • Kommunesentra og større tettsteder (>2000), sentrumsnære områder
 • Nye boligområder utenfor kollektivakser/større tettsteder
 • Mindre tettsteder (<2000) -sentrumsnære områder
 • Etablerte boligområder med lav tetthet – hele planområdet

Hele regionalplanen kan lastes ned her.