– Ubegrunnete påstander fra Riksantikvaren

Janne Wilberg mener det er Riksantikvaren som ikke har håndtert saken om vern av Selmer-huset på en god nok måte: – At Riksantikvaren legger skylden på oss og mener vi har unnlatt å varsle dem, er beviselig en helt ubegrunnet påstand, sier avgått byantikvar i Oslo.

Janne Wilberg mener det er Riksantikvaren som ikke har håndtert saken om vern av Selmer-huset på en god nok måte: – At Riksantikvaren legger skylden på oss og mener vi har unnlatt å varsle dem, er beviselig en helt ubegrunnet påstand, sier avgått byantikvar i Oslo.

Foto av Janne Wilberg

Nylig avgått byantikvar i Oslo, Janne Wilberg, reagerer på argumentasjonen fra Riksantikvaren rundt vernet av arkitekt Wenche Selmers bolig i Oslo. 

Foto: Torbjørn Tumyr Nilsen
>

Sagaen om Wenche og Jens Selmers enebolig på Vettakollen i Oslo fortsetter. I forrige uke kunne Arkitektur fortelle at Riksantikvaren stopper prosessen med å frede eneboligen etter en av Norges mest betydelige arkitekter. Dette blant annet fordi de på «oppløpssiden» av fredningsprosessen oppdaget at Oslo kommune parallelt utarbeidet en større verneplan for dette og flere hus i nabolaget. 

– Vi velger å avslutte vår forretningsprosess. Oslo kommunes reguleringsplan vil ha strengere vernebestemmelser for eksteriøret enn det vi la opp til. Dersom vi hadde opprettholdt vår prosess ville det blitt en uklar situasjon for eier, som da måtte forholde seg til to ulike vernebestemmelser og lovverk, sa riksantikvar Hanna Geiran til Arkitektur. 

– Vi er forbauset

Nylig avgått byantikvar i Oslo, Janne Wilberg, har siden kommentert saken på Arkitekturs Facebook-side. Det var Wilberg som i mai 2022 tipset Riksantikvaren om at Selmers hus var lagt ut for salg, og foreslo at huset burdet få vernestatus. 

Wilberg reagerer nå på at Riksantikvaren i sin argumentasjon «skyver ansvaret for den havarerte fredningen over på Byantikvaren».

– Byantikvaren tipset Riksantikvaren om Selmers hus fordi vi var opptatt av å få vernet det verdifulle interiøret i huset. Dette ville ikke bli vernet gjennom et vern i reguleringsplanen, som var det vi kunne tilby. Dessverre ser vi nå at ønsket om interiørvern ikke blir oppnådd. Her virker det som Riksantikvaren ikke har håndtert saken på en god nok måte rett og slett, sier Wilberg til Arkitektur.

– Riksantikvaren sier de ikke fikk vite om at dere arbeidet med en større verneplan hvor også Selmer-huset var inkludert. Burde ikke dere opplyst dem om dette i deres innledende dialog?

– Byantikvaren har muntlig informert Riksantikvaren. Alt tyder også ellers på at Riksantikvaren har visst at området var under regulering. Dette har vært offentlige prosesser som alle kan få kjennskap til. I en fredningssak må også antikvariske myndigheter undersøke hva som ligger av bindinger på eiendommen og hvilke andre planer som finnes for objektet. 

Wilberg viser her til Riksantikvarens eget brev «Forslag om fredning» av Selmer-huset, datert 31. oktober 2022. Her blir «pågående plansak – bevaring av boliger» listet opp som en del av oversikt over «planstatus for området». Dette viser at Riksantikvaren var orientert om Oslo kommunes planarbeid, mener Wilberg. 

(Se Riksantikvarens svar til Wilberg nederst i saken)

>
Wenche og Jens Selmers egentegnede enebolig i Trosterudstien i Oslo, fotografert fra hagen.

Dette er huset det nå er antikvarisk strid om. Huset er tegnet av arkitektparet Wenche og Jan Selmer og oppført i 1963. Det ble omtalt som «en arkitektonisk perle» da det ble lagt ut for salg sommeren 2022. Da ble også et fredningsarbeid påbegynt.  

Foto: Inviso

– Ikke uklart for eier

Ifølge riksantikvar Hanna Geiran ville også en fredning fra Riksantikvarens side, i tillegg til en bevaring gjennom reguleringsplan, skapt en «uklar situasjon for eier, som da måtte forholde seg til to ulike vernebestemmelser og lovverk». Også dette er en oppfatning Wilberg ikke deler.  

– Det er ikke forvirrende å forholde seg til to ulike verneformer. Det er veldig vanlig og gjelder mange fredete eiendommer, noe Riksantikvaren er vel kjent med. Da pleier reguleringen å forholde seg til fredningen. Så hender det at man freder i etterkant av en regulering – da pleier fredningen å respektere og gjerne supplere reguleringen med sterkere vern. Jeg har aldri opplevd at en fredning gir et svakere vern enn reguleringen. Da faller hele vitsen med fredning bort. 

– Bryter god forvaltningsskikk

Ifølge Wilberg ville imidlertid den fredningen som ble utarbeidet for Selmer-huset ikke gitt et godt nok vern – dette gjelder både åpning for endringer i interiør under etterisolering og mulighet for tilbygg.

– I høringsrunden reagerte vi på noen av bestemmelsene, men forslaget var ikke i strid med reguleringen. I det endelige forslaget som ble sendt til politisk behandling i Oslo kommune var det gjort så store endringer i vernet at det var i strid med reguleringsplanen, noe som normalt ville kvalifisere for ny høring. Dette ble ikke gjort og Byantikvaren ble heller ikke konsultert i saken før oversendelse til Rådhuset. Dette bryter med prinsipper for god forvaltningsetikk og ville nok også vært interessant for Statsforvalteren.

Det er det endelige forslaget fra Riksantikvaren som gjør at Byantikvaren reagerer.

– Dette siste forslaget er endret radikalt, i strid med reguleringen, uten å spørre oss til råds. De sender heller saken rett til politiske behandling. Dette er det mest relevante i denne saken, men at Riksantikvaren så legger skylden på oss og mener vi har unnlatt å varsle dem, er nå også beviselig en helt ubegrunnet påstand, sier Wilberg. 

Blir usikre etter flere saker

– Riksantikvaren sier de her har vært opptatt av at huset skal kunne brukes av eier, samtidig som de sikrer vern. Er ikke det viktig for dere? 

– Vi er også opptatt av bruk, men her mener vi forslaget gikk for langt i å svekke vernet av kulturminneverdiene. Ny eier har vært klar over at huset var i fredningsprosess.

– Har Riksantikvaren her et annet syn på vern enn Byantikvaren? 

– For å si det sånn er vi nå litt usikre på hvor vi har Riksantikvaren. Det har vært flere saker hvor vi stusser over deres beslutninger. Tidligere har vi vært på linje i de aller fleste saker. Denne nye ageringen fra Riksantikvaren er beklagelig og skaper usikkerhet blant oss som jobber med kulturminner. 

Håper på rådgiving 

Wilberg mener derfor at man gjennom reguleringsplanen nå får et delvis bedre vern av Selmer-huset – enn det fredningsvedtaket Riksantikvaren jobbet med. Spesielt muligheten for tilbygg vil fjernes i reguleringsplanen. Interiøret håper den tidligere byantikvaren kan vernes gjennom dialog og rådgivning. 

– Det er mange kulturminneverdier som har overlevd fordi Byantikvaren har kommet inn som rådgiver. Det handler ofte om å gi eier muligheten til å forstå hvilke kvaliteter som bør tas vare på. Det håper vi også vil skje med denne eiendommen. 

Bilde av interiør Selmer-huset

Interiøret i Selmer-huset er spesielt viktig å ta vare på. Her bilde fra innsiden av bygningen. 

Foto: Inviso
Interiørfoto

Interiør i Selmer-huset slik det ble presentert i Byggekunst 1965. 

Foto: Byggekunst (Faksimile)

Riksantikvaren svarer

Riksantikvar Hanna Geiran er blitt forelagt kritikken fra Janne Wilberg. Hun svarer skriftlig at hennes etat, til tross for Wilbergs sitering av brev, ikke var informert godt nok av Byantikvaren i Oslo om kommunens bevaringsplan for området.

— Vi fikk dessverre ikke en orientering fra Byantikvaren om deres arbeid med reguleringen og hvordan dette ville påvirke fredningssaken. Fredningssaken har vært på høring ved oppstart og høring av fredningsforslaget. Byantikvaren har gitt formelle innspill, men ikke om reguleringsarbeidet som er i prosess i Oslo kommune, og hva de planla om vern av Wenche Selmers hus. Som normalt i fredningsarbeidet går vi ut fra bestemmelsene i den gjeldende reguleringen, sier Geiran.

– Ifølge Wilberg har Riksantikvaren har et selvstendig ansvar for å undersøke planstatus for et område når de vurderer en ny fredningssak. Stemmer ikke dette?

– Riksantikvaren og Byantikvaren har gjensidig opplysningsplikt.

En spesiell fredningssak

– Den tidligere byantikvaren reagerer generelt på at Riksantikvaren «skyver ansvaret for den havarerte fredningen over på Byantikvaren». Hun mener det heller virker som om Riksantikvaren «ikke har håndtert saken på en god nok måte». Har dere ikke gjort godt nok håndverk i denne saken? 

– Dette har vært en spesiell fredningssak, og det har selvsagt gjort det viktig å ivareta eier. Eiendommen kom for salg etter at opprinnelig eier døde, og arvingene hadde behov for en avklaring på grunn av salgsprosess eller eventuell overtagelse av eiendommen innen familien. En eiervennlig fredning er sentralt for oss, og det har lagt premisser for vår behandling av saken. Det står ikke noe museum klar til å kjøpe Wenche Selmers hus – det er en bolig som skal fungere godt som et hjem for privatpersoner. Vi mener at vi har gjort et godt arbeid på kort tid.

Portrett av Riksantikvar Hanna Geiran.

Riksantikvar Hanna Geiran mener fremdeles de ikke var tilstrekkelig informert om planarbeidet til Oslo kommune. – Vi fikk dessverre ikke en orientering fra Byantikvaren om deres arbeid med reguleringen og hvordan dette ville påvirke fredningssaken, sier Geiran om at deres fredningssak for Selmer-huset nå er avsluttet. 

Foto: Øyvind Fluge/ Riksantikvaren

Viser til det grønne skiftet

– Ditt tidligere argument om at to verneplaner vil bli forvirrende for eier, stemmer ifølge Wilberg heller ikke. «Det er ikke forvirrende å forholde seg til to ulike verneformer. Det er veldig vanlig og gjelder mange fredete eiendommer», sier Wilberg til oss. Hva tenker du om dette argumentet? 

– Det er ikke så ofte at et bygg har en egen bevaringsregulering som setter strenge rammer for fasaden og tomten, og en fredning som setter andre rammer for fasaden, tomten og som i tillegg har bestemmelser for interiøret. Vi mener dette er uvanlig, og i dette tilfellet vil det særlig være interiørfredningen og reguleringsplanens bestemmelser for fasaden som kommer i konflikt og gjør det vanskelig for eier. Energieffektivisering vil bli vanskelig, og tross alt: Energieffektivisering er ikke et urimelig ønske når det er et bolighus fra 60-tallet. Her har også kulturmiljøforvaltningen et ansvar for å legge til rette for det grønne skiftet i våre fredede bygg og anlegg.

Nedskalert, ikke oppskalert vern 

– Wilberg mener dere burde involvert dem i forkant av det siste fredningsforslaget for Selmer-huset. Wilberg hevder dette er så radikalt endret at det burde vært innom dem før det ble sendt til politisk behandling. Hva tenker du om dette? 

– Normal praksis i kulturmiljøforvaltningen er å sende fredningssaker på ny høring dersom omfanget av fredningen blir utvidet. I dette tilfelle har vi nedskalert omfanget, og ny høring ville dermed ikke være i tråd med vanlig praksis. Endringene gjelder i all hovedsak at et mindre område av hagen ble tatt ut av fredningen. Vi ser ikke at dette er i strid med gjeldende reguleringsplan.

Lever godt med uenighet

– Ifølge Wilberg er dette ikke er første gang de siste årene at Riksantikvaren tillater mer endring enn det Byantikvaren kan stå inne for. Wilberg mener Riksantikvaren nye linje er «beklagelig og skaper usikkerhet blant oss som jobber med kulturminner». Finnes det en økende forskjell mellom etatene i synet på vern opp mot bruk? 

– Riksantikvaren mener at bruk er det beste vernet. Det tror vi at Byantikvaren er enig med oss i. Da må vi også legge til rette for at eierne kan leve i, bo i og bruke sine kulturminner, og vi må vurdere tålegrensene for hvert enkelt kulturminne. At noen i kulturmiljøforvaltningen er uenige i enkeltsaker lever vi godt med. Det er tross alt faglige diskusjoner som driver fagfeltet fremover. Vi har hatt et godt samarbeid med Byantikvaren i mange år, og regner med at det gode samarbeidet vil fortsette.

>
>
>