Hever parallelloppdrag-honorar etter påtrykk

Da Lillestrøm kommune utlyste et parallelloppdrag for Fetsund sentrum, reagerte flere på lavt honorar. Nå heves honoraret – men kravene til innlevert material er fortsatt for høye, mener NAL.

Da Lillestrøm kommune utlyste et parallelloppdrag for Fetsund sentrum, reagerte flere på lavt honorar. Nå heves honoraret – men kravene til innlevert material er fortsatt for høye, mener NAL.

Fetsund skal utvikles. Fetsund er mest kjent for det fredede kulturminnet Fetsund lenser, som ble nedlagt da fløting av tømmer i Glomma opphørte i 1985. Anlegget ble fredet i 1989, og er i dag museum.

Foto: AnneMereteRodem / Wikimedia Commons
>

Det har i det siste vært mye bråk i arkitektbransjen rundt Oslobygg og Linstow Eiendoms parallelloppdrag for utvikling av den gamle Veterinærhøgskolen på Adamstuen i Oslo. Honorarene er alt for lave i forhold til det omfattende innleveringskravet, mener både praktiserende arkitekter, Arkitektbedriftene og Arkitektforbundet (NAL).

Men slike parallelloppdrag skjer ikke bare i hovedstaden. Nylig utlyste Lillestrøm kommune et parallelloppdrag for utvikling av Fetsund sentrum. Utarbeidelse av mulighetsstudiene vil bli gitt som et parallelloppdrag til tre ulike kontorer, med 400 000 kroner i honorar til hvert team. Mulighetsstudien skal være tilpasset områdereguleringsnivå, og brukes som grunnlagsmateriale for utarbeidelse av områderegulering for Fetsund sentrum.

Arkitektforbundet har mottatt mange henvendelser, der budskapet er entydig: Det er et svært skjevt forhold mellom rammene og hva som kreves av innlevert materiale, og honoraret på 400 000 kroner per team. Det skriver NALs konkurranseleder Gisle Nataas i et brev til Lillestrøm kommune.

>

Mener det holder med «betydelig lavere» krav

NAL er svært kritisk til at Lillestrøm kommune som offentlig instans utlyser oppgaver med et tilbudt honorar som ikke står i forhold til hverandre. 

«Oppgaven, som den er beskrevet, inneholder nesten alt man trenger til å lage områderegulering og vil kreve en arbeidsinnsats langt over det som er foreslått honorar», skriver Nataas, og understreker at et parallelloppdrag er en oppgave som ønskes utført, og ikke en konkurranse med påfølgende oppdrag.

«Vi anslår at dette vil kreve minst 1100 arbeidstimer fra  arkitektens side alene.Oppgavens kompleksitet krever kompetanse fra andre fag og dermed behov for sammensatte team. Dette bør igjen gjenspeiles i honoraret», mener Nataas.

«Vår erfaring er at funn i en mulighetsstudie illustreres både godt og grundig med betydelig lavere krav til leveransen. Vi bidrar gjerne med forslag til hva kunne være riktig omfang på leveransen om dere velger å se på det», fortsetter Nataas i sitt brev til kommunen.

Anonym kommentar

Etter at utlysningen ble offentliggjort har noen også skrevet et anonymt spørsmål til kommunen:

«Vi vurderer at det er et kraftig misforhold mellom omfanget av oppgaven og kravene til leveranser sett opp mot honoraret på 400 000 kroner. Vi anmoder derfor oppdragsgiver om å foreta en kraftig reduksjon av leveransekravene i oppdraget, alternativt øke honoraret til et forsvarlig nivå».

I sitt svar skriver Lillestrøm kommune at dette er de økonomiske rammene som er gitt, og at det ikke er aktuelt å redusere kravene til leveransen.

«Det er ikke budsjettmessig dekning for å øke de økonomiske rammene. Tilbydere som vurderer at det ikke er mulig å gi et forsvarlig tilbud innenfor disse rammene, kan velge å avstå fra å gi tilbud», skriver kommunen i sitt svar, og påpeker samtidig at det parallelt arbeides med en grundig stedsanalyse for Fetsund sentrum, som blir klar om cirka to uker og som vil forenkle oppdraget for tilbyderne.

Portrett av Gisle Nataas. Svart hvitt foto.

Gisle Nataas i NAL mener at det økte honoraret monner litt, men ikke så mye, så lenge kravene til leveranse forøvrig opprettholdes.

Foto: Tommy Ellingsen

Hever honoraret

Når Arkitektur tar kontakt med kommunen, kommer det imidlertid en kontrabeskjed: Utlysningen er kansellert. 

«Vi har besluttet å øke premieringen med kr. 100 000, slik at hver deltaker får 500000 i honorar», skriver Arne Sverre Aukland, seniorarkitekt i Lillestrøm kommune i en e-post.

Dette medfører imidlertid at terskelverdien i anskaffelsesforskriften overstiges, og utlysningen må kunngjøres nasjonalt. Konkurransen er derfor avlyst og vil bli lyst ut på nytt i nær fremtid, skriver Aukland.

Han minner også om at det vil bli offentliggjort en stedsanalyse for Fetsund sentrum, som vil være et viktig bakgrunnsdokument for de som skal utarbeide mulighetsstudie.

NAL: Ikke nok

Nataas mener det er positivt at Lillestrøm kommune som oppdragsgiver ser argumentene NAL spilte inn vedrørende etterspurt materiale sett opp mot honoraret som tilbys. Han mener likevel at det økte honoraret monner litt, men ikke så mye, så lenge kravene til leveranse forøvrig opprettholdes.

«NAL har sammen med en erfaren leverandør diskutert dette og mener dere fint kan få inn det dere ønsker av faglige innspill i Mulighetsstudie for Fetsund sentrum – Parallelloppdrag med et noe redusert krav til innlevert material», skriver Nataas i en e-post til kommunen onsdag. 

Nataas inviterer samtidig kommunen til dialog for å diskutere hvordan krav til innlevert material sett opp mot faglig leveranse kan justeres, når, som Nataas skriver, «dette både viktige og interessante parallelloppdraget skal utlyses igjen.»

>
>
>