Inviterer til konkurranse om Haslum krematorium

Haslum krematorium fra 1962 må oppgraderes og utvides. I stedet for å bygge nytt inviterer Bærum kommune nå til arkitektkonkurranse for transformasjon av det modernistiske bygget signert John Engh.

Haslum krematorium i Bærum stod ferdig i 1962, tegnet av John Engh. Nå skal anlegget oppgraderes og transformeres, for å ta hånd om flere kremasjoner, større kapasitet, bedre arbeidsmiljø og endret bruk.

Foto: Torgeir Holljen Thon
>

Haslum krematorium fra 1962 må fornyes og utvides. Bærum kommune stod mellom valget å bygge et helt nytt krematorium på upløyd mark, eller å ta vare på og oppgradere det modernistiske anlegget de allerede har, forteller konkurranseansvarlig i NAL, Gisle Nataas.

Valget falt på sistnevnte. Nå lyser Bærum kommune ut en arkitektkonkurranse i to trinn, der det John Engh-tegnede krematoriet skal rehabiliteres, oppgraderes og transformeres.

>

Trenger bedre kapasitet

Bakgrunnen for rehabiliteringen er at anlegget trenger bedre kapasitet. Kort sagt, Bærum vokser, noe som innebærer flere kremasjoner. Kommunen ser behov for å øke kapasiteten fra en til to ovner. 

Det er også behov for å oppbevare flere kister, samt mulighet for pårørende å være tilstede under selve kremasjonen. Dette vil innebære å utforme ovnsrommet til mer representative publikumsarealer.

Bygget er heller ikke tilfredsstillende med tanke på de ansattes krav til arbeidsmiljø. Krematoriet bærer etter 60 års drift generelt preg av slitasje innvendig og utvendig. Kommunen ønsker med konkurransen å komme fram til et arkitektonisk helhetsgrep slik at man kan fortsette med kremasjon og seremonier i det de kaller et av landets flotteste modernistiske arkitekturverk.

Både i planløsningen, i komposisjonen av de lange murene og de tilsynelatende frigjorte takkonstruksjonene, kan spor gjenfinnes fra sterke trekk i tidens arkitektur – fra Japan og fra Finland. I løpet av de seksti årene som er gått siden innvielsen, har arkitekturen stått seg godt, heter det i konkurranseprogrammet fra kommunen.

Foto: Torgeir Holljen Thon

300 000 til utvalgte

Konkurransen er delt inn i to trinn, først med prekvalifisering, og så en plan- og designkonkurranse. 

De tre til fem beste utkastene fra prekvalifiseringen inviteres til å levere løsningsforslag/ skisseprosjekt i en begrenset plan- og designkonkurranse. Leverandører som velges til å gå videre til plan- og designkonkurransen vil få et honorar på 300 000 kroner, forutsatt at de leverer det etterspurte materialet i denne fasen. 

Bærum kommune vil inngå en tjenestekontrakt med konkurransens vinner om å utarbeide et forprosjekt for Haslum krematorium.

Krematoriet er preget av de lange murene oppført i «meislet betong tilført morene-aggregat», det vil si at tilslaget i betongen er morenegrus som blir synlig gjennom meislingen, heter det i konkurranseprogrammet. Kraftige, laminerte trekonstruksjoner danner takene og bærende søyler. Ved hjelp av felt i glass synes takene å sveve over veggenes murer.

Foto: Torgeir Holljen Thon

Harmonisk tilpasning

Engh-bygget og kulturminnet må oppgraderes i et nytt 60 års perspektiv, heter det i konkurranseprogrammet. Haslum krematorium ligger ved siden av middelalderkirken Haslum kirke, datert til 1190. Anlegget bestående av kirke, krematorium, kirkegård og menighetshus markerer skillet mellom villabebyggelse i øst og kulturlandskapet med gårdsbruk og skog i vest. 

Dagens krematorium er et resultat av en arkitektkonkurranse i 1962, vunnet av John Engh. I konkurransen ble det lagt vekt på harmonisk tilpasning til landskapet. Juryen bemerket at Enghs forslag var et usedvanlig interessant og suverent løst prosjekt, som var plassert på tomtens øverste og relativt flate del.

En del av oppdraget er å forbedre arbeidsmiljøet til de som jobber ved anlegget.

Foto: Torgeir Holljen Thon

Vil ha vern gjennom bruk

Krematoriet er ikke underlagt formelt kulturminnevern fra kommunen, men blir behandlet som et bygg med kulturminneverdi av ansvarlige myndigheter, og anlegget er en del av Bærum kommunes prioriterte kulturmiljø og kulturlandskap. 

Kulturminnet står sterkest gjennom «bruk som vern», heter det i konkurranseprogrammet. Dette tillater at man kan gjøre endringer på dagens bygg som kan utfordre tidligere oppfatning om bevaring. Dette vil kunne omfatte fasadeendringer, ombygging av tak, overlys og utgraving av uutnyttede arealer under grunn. 

Samtidig er det helt sentralt at alle endringer må komplementere John Enghs opprinnelige stramme modernistiske arkitektur, skriver kommunen. Lille og store seremonirom skal beholdes slik de er i dag.

I arkitektkonkurransen for krematoriet i 1962 ble det lagt vekt på «harmonisk tilpasning til landskapet». Enghs vinnerforslag ble berømmet for et suverent løst prosjekt.

Foto: Torgeir Holljen Thon

Frist 1. juli

Konkurransegrunnlaget er utarbeidet av Bærum kommune Eiendom med innspill fra konkurransesekretariatet i Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Frist for å levere forslag til prekvalifiseringen er 1. juli 2024. Les hele utlysningen på Doffin.

>
>
>