Ser frem til konkret politikk

Næringsminister Jan Christian Vestre hyllet arkitektene i København. – Foreløpig bare en festtale, svarer NAL-president Adnan Harambasic.

Næringsminister Jan Christian Vestre hyllet arkitektene i København. – Foreløpig bare en festtale, svarer NAL-president Adnan Harambasic.

Nærings- og fiskeriminister Jan Christian Vestre (Ap) likte seg på Arkitektens verdenskongress - UIA i København. 

Foto: Emilie Lærke Henriksen
>

KØBENHAVN: Under Arkitektenes verdenskongress - UIA i juli var hyllesten av arkitekter og arkitekturens potensielle rolle i samfunnet, nærmest allestedsnærværende. Likevel var kanskje Jan Christian Vestre, næringsminister (Ap), tydeligst da han i den nordiske paviljongen forklarte at han så på arkitekturen som «et av planetens viktigste verktøy» i møte med verdens mange kriser og utfordringer.

Vestres tale vekket umiddelbar begeistring, men også krav om at ordene må viderføres med konkret politisk handling.

– Det er fint å se at næringsministeren så tydelig legger vekt på arkitektur som et viktig verktøy for samfunnet fremover. Samtidig så er dette foreløpig bare er en festtale, sier Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund, som deltok på arrangementet.

– Helt andre signaler

Han viser til at den regjeringen Vestre er en del av også tar avgjørelser som viser det stikk motsatte perspektivet på arkitektur. Nylig la eksempelvis Sigbjørn Gjelsvik, kommunal- og distriktsminister (Sp), ned Statens pris for byggkvalitet.

– Dette gir oss som bransje andre signaler. Så vi ser frem mot konkrete både strukturelle og instrumentelle forslag og grep som gjør at arkitekter og arkitektur er del av de viktigste beslutningsprosesser på veien mot bærekraftig samfunn, sier Harambasic.

Vil ha eget departement

Hvordan kunne disse politiske endringene i så fall sett ut? Harambasic ber Vestre blant annet se til Tyskland som har eget departement for bolig, byutvkling og bygninger. Danmark har tidligere hatt eget transport-, bygnings- og boligdepartement, og har nå en egen sosial- og boligminister.

– Dette er eksempler på at man ser og har sett behov for en tverrsektoriell innsats for å nå bærekraftsmålene når det gjelder stedsutvikling, byggebransje og boligutvikling. Det er selvsagt forskjeller mellom Norge og disse landene, men jeg lurer på om den norske regjeringen nå også vil vurdere strukturelle endringer innad i regjeringen – når det gjelder ansvar og rollefordeling på dette feltet, sier Harambasic.

>
Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund.

Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund.

Foto: NAL

Glad for Vestres studentblikk

Et av Vestres viktigste poenger i København-talen var at studenter innen arkitektur og beslektete fag må tas med i arbeidet med en hurtig endring av bransjen. Han kalte studenten for «kanskje den viktigste ressursen av alle» og mente at «vi trenger studentene og deres friske blikk og energi for å få opp farten. Vi må vise dem tillit. Vi må slipp dem til. Og vi må gi dem reell makt».

Rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Irene Alma Lønne, var også tilstede på UIA – København og så deler av Vestres innlegg. Hun er glad for art Vestre løfter frem studentene.

– På AHO er vi allerede i gang med å tydeliggjøre hvor og hvordan vi og studentene møter bærekraft i utdanningen samt hvordan vi skal forbedre og endre på pensum i retning av bærekraftmålene. Det er et arbeid vi allerede har høyt oppe på dagsordenen, sier Lønne til Arkitektur.

Vil skru opp AHO-tempoet

Én ting Lønne tok med seg fra UIA er behovet for at det handles raskere enn vi gjør i dag. Hun opplevde at en forståelse av «det haster med handling» var gjennomgående blant både fagfolk, forskere og politikere på kongressen.

– I sommer blir det min oppgave å se på hvordan vi skrur opp hastigheten på forandringene i utdanningen på AHO. Og kanskje nettopp her får vi bruk for hjelp fra politikerne. Vi trenger flere muligheter til å etablere tverrfaglig samarbeid både med næringsliv og andre institusjoner. Det krever insentiver og strukturer som sikrer at studenter og undervisere på alvor involveres og kan bidra inn i forandringen så endringene er i tråd med kvalitetskravene i utdanningen vår, sier Lønne.

AHO-rektor Irene Alma Lønne på sitt kontor. Foto.

Rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Irene Alma Lønne.

Foto: Torgeir Holljen Thon

– Må stille krav

– Vestres tale kan også bli beskyldt for å være nok en festtale. Hva kan den gjøre konkret for å hjelpe arkitekturen og arkitekten til å nå sitt fulle potensial?

– Politikerne må tørre å skape rammer og sette mål som er like kraftige som ambisjonene for det grønne skiftet. Det må skje fort og med stor effekt. Politikerne har meget effektive verktøy. De må derfor stille krav, formulere mål og lovverk som gjør det mulig for bygg- og planleggingssektoren å ha svært ambisiøse bærekraftsmål, sier Lønne som understreker at utfordringene samfunnet står overfor er så komplekse at et fag eller én sektor ikke til at løse det alene. Derfor må regjeringen stille krav til tverrfaglig samarbeid i forskning, utdanning og næringsliv.

– Sett fra AHOs ståsted: Hva vil du utfordre ministeren på?

– Om vi kommer til å se handling bak ordene og om han vil arbeide for å gi utdannelsessektoren mulighet til å adressere de vesentlige og prekære oppgavene i større samarbeid med næringslivet. Det er viktig at universitets- og høyskolesektoren sees som en sentral aktør og at det skapes strukturer som understøtter at studentene rent faktisk kommer på banen og høres i utviklingen. Hvis ikke blir dette med festtalen og intensjonen, avslutter Lønne.

Vestre UIA

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) talte til arkitektene under Arkitektenes verdenskongress - UIA i juli.

Foto: Emilie Lærke Henriksen

Vestre svarer

Næringsminister Jan Christian Vestre svarer gjerne på innvendingene fra både NAL og AHO, og mener at fjerningen av Statens pris for byggkvalitet ikke betyr at regjeringen ikke er opptatt av å støtte opp om nyskapende byggeprosjekter.

– DOGA, som er en del av virkemiddelapparatet mitt som næringsminister, deler ut utmerkelser til ledestjerner innen norsk arkitektur og design. DOGA-merket har blitt et ettertraktet kvalitetsstempel, spør du meg, sier Vestre til Arkitektur.

Han påpeker at det er Kommunal- og distriktsdepartementet som har ansvaret for arkitekturpolitikken, men at hans eget departement bidrar inn i en tverrdepartemental arbeidsgruppe som vurderer behovene for tiltak og samordning av arkitekturpolitikken.

– Vi er engasjert i arbeidet for det er også viktig nærings- og omstillingspolitikk, understreker han.

Ikke prioritet

Ministeren sier at Næringsdepartementet er kjent med at AHO mener de har behov for større arealer, men at det, som Kunnskapsdepartementet har påpekt i styringsdialogen, må tas hensyn til den økonomiske situasjonen.

– AHO er en populær utdanningsinstitusjon som gir studentene gode jobbmuligheter og relevant yrkespraksis, men vi kan ikke prioritere nye store byggeprosjekter samtidig som vi bremser den raske prisveksten. Jeg er glad for at AHO har et realistisk forhold til dette, og ser på hvilke virkemidler de selv kan bruke for å øke det økonomiske handlingsrommet sitt, for eksempel gjennom Forskningsrådet og mer næringslivssamarbeid, sier Vestre, og gjentar sitt utspill om arkitekturens viktige rolle fremover.

– Bygg og arkitektur spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. Derfor inviterte vi næringene til en dialog om klimapartnerskap, der temaene blant annet omfatter sirkulære løsninger og bruk av miljøvennlige materialer. Vi ser fram til samarbeidet. Jeg er helt sikker på at vi kan finne gode løsninger sammen, avslutter næringsminister Jan Christian Vestre.

>
>
>