Det digitale tegnet for hånd

Av Marius Nygaard

Publisert 19. april 2024

Scan av tegning som viser et blått rom med et tegnebord, plotter og andre gjenstander.

Hovedkomponentene i systemet. Bakerst: Et digitalt tegnebord med oppløsning som en fotosetter og ubegrensede fargemuligheter. Midt høyre: Datamaskin med tilstrekkelig ytelse og eksterne lagringsmedier. Midt venstre: kombinert plotter og skanner med samme oppløsning og fargekvalitet som tegnebordet. Foran venstre: industrirobot for modellbygging. Foran høyre: holografisk prosjektør for tredimensjonale modellstudier.

Illustrasjon: Marius Nygaard

Du kan se tegningene som en 35 år gammel spesifikasjon for en 70 tommers og to penners Ipad Pro, skriver Marius Nygaard om sine fremtids-skisser fra 1988.

Av Marius Nygaard

>

Sammen med medstudent på Arkitekthøgskolen i Oslo, Reidar Halvorsen, gjennomførte jeg i 1973–74 selvprogrammerte særstudier i elektronisk databehandling (EDB). Fagområdet byggteknologi, som ble opprettet og ledet av professor Kristoffer Apeland fra 1971, åpnet for denne typen sidesprang i arkitektstudiet. Med støtte fra Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd (NTNF), tok vi i 1975 ett års pause i studiene for å gjennomføre utredningsprosjektet «EDB – assistert planlegging for arkitekter».

Prosjektrapporten fra 1977 er på 450 sider og gjennomgår datahistorien og dens samfunns- og profesjonspolitiske aspekter. I tillegg beskrives og vurderes bruken av informasjonsteknologi i arkitektarbeid, fra studiet av økosystemer til by- og områdeplanlegging, fra prosjektering til skisser og produksjonstegninger.

På Norges tekniske høgskole (NTH) hadde Robert Wigen allerede startet dataundervisning på arkitektavdelingen, og skrevet en «Introduksjon til EDB», og vi møtte både ham og folk som Bjørn Hegli, Mons Kvalsvik og Øyvind Aschehoug ,som alle var pionerer i anvendelse av informasjonsteknologi i utformingen av bygninger. Rapporten munnet ut i forslag til undervisningsplan og investering i program- og maskinutstyr på AHO. Den er fremdeles registrert i bibliotekene på AHO, NTNU og BAS. 

>

Håndtegninger av digital fremtid

Sett i lys av dagens fokus på kunstig intelligens, er det interessant at interaktive og integrerte IT-systemer i arkitektur var omtalt i utredningen fra 1977. De omfattet problemanalyse, generering av løsninger og evaluering av dem. Tidlige studier av maskinlæring og tolkning av språk, skisser og bilder var også publisert.

De håndtegnede illustrasjonene av en fremtidig, digitalt støttet arbeidsplass for arkitekter ble laget til seminaret «Arkitektens nye hverDAK» i regi av NALs datautvalg 12. april 1988. Det ble holdt fire slike seminarer i perioden 1988–1991. Status og prinsipielle spørsmål i utviklingen av IT-redskapene ble diskutert, og en rekke arkitekter fra store og små kontorer bidro med sine erfaringer.

Børre Ludvigsen og Arild Eugen Johansen var sentrale i NALs arbeid med datateknologi. Sammen med Frid Welde og Anne Mette Raaholt i NALs bibliotek bidro vi til at NAL i 1995 ble en av de første arkitektforeningene i Europa med egen hjemmeside. Jeg lå på telefonen og reserverte domenet arkitektur.no for NAL. At det nå er overtatt av tidsskriftet Arkitektur er sterkt forpliktende for redaksjonen!

Tegneserien fra 1988 illustrerer et radikalt sprang i størrelsen og karakteren av den digitale tegneflaten. Det var uttrykk for utålmodighet med begrensningene som lå i små skjermer og klikking og trekking med mus for å aktivere og utføre enkle tegneoperasjoner. Hele det grafiske repertoaret var i stedet integrert i den digitale pennen. I tillegg kunne en tegne tohendt, der en hånd styrte grafiske egenskaper som tykkelse, farge og transparens, og den andre sto for linjeføringen. Visjonen var at utforskende skissearbeid skulle integreres sømløst med redskaper for terrengstudier, sol- og klimaanalyser, geometrisk og konstruktiv avklaring, og kontroll i forhold til produktegenskaper, byggeregler og kostnadsrammer.

Nettbasert videokommunikasjon blant prosjektdeltakerne var en forutsetning. Datamaskinen på tegningene er altfor stor, og hologrammer har ikke slått an i arkitektur. Men utover det kan det sies at illustrasjonene foregriper begivenhetene og utgjør en 35 år gammel spesifikasjon for en 70 tommers og to penners Ipad Pro. 

Visjonen om BIM

Ni år senere, i artikkelen «Datamaskinenes inntog» i Byggekunst nr. 4 1997, hadde essensen i disse skissene stått seg bra nok til å bli gjentatt med noen oppdateringer og utdypinger. På dette tidspunktet hadde den komplette, tredimensjonale bygningsinformasjonsmodellen (BIM) inntatt rollen som byggebransjens felles IT- visjon. Den skulle utvikles enkelt og trinnvis fra forprosjektets frøstadium til byggemodent hovedprosjekt, der all nødvendig informasjon for avtaler og produksjon kunne høstes inn. Koblet til sensorer og systemer for drift og vedlikehold, kunne modellen leve videre som «digital tvilling» til det ferdige byggverket.

I 1997 sto også Frank Gehrys Guggenheim-museum i Bilbao ferdig. For å håndtere den komplekse geometrien i prosjektet anvendte Gehry det franske tegneprogrammet CATIA. Det hadde sitt utspring i den franske flyindustrien i 1977, samme år som vi leverte vår AHO-rapport. I Bilbao ble CATIA tilpasset arkitektarbeid og koblet tett opp mot numerisk styrt produksjon.

Gehry videreutviklet programvaren i et eget selskap (Digital Project). Det inngikk i en ny generasjon av designverktøy der de geometriske egenskapene hos tredimensjonale objekter ble behandlet som variable størrelser (parametre). Brukerne kunne styre reglene for variasjon av parametrene, og fikk dermed en løpende og mer fininnstilt dialog med de digitale formgivings-redskapene.

Anvendelsen ble utvidet til studier av hvordan form og konstruksjon i bygninger kan tilpasses ytre forutsetninger, som lokalklima og mønstre for byutvikling, og indre egenskaper som lastfordeling, romforløp og spredning av dagslys. Kombinert med utstyr (briller) for visualisering av «virtuell virkelighet» hadde de digitale verktøyene krøpet helt inn i idéutviklingens indre sirkel, hvor blyanten og skissen tidligere rådde grunnen.

Scan av tegning som viser et blått rom med et tegnebord.

Digitalt tegnebord med penner for tohåndstegning. Den ene pennen styrer grafiske parametre, den andre utviklingen av linjer, flater og volumer.

Illustrasjon: Marius Nygaard
Scan av tegning som viser et blått rom med et tegnebord.

Første stadium i forprosjekt for et lite kulturhus med utstillingslokaler, møterom og kafé. I venstre vindu vises kart med «navigasjonssystem» for interaktiv overflyvning av tomta, som ses i høyre vindu. En odde med knaus og treklynge. Skisseboken supplerer de digitale studiene.

Illustrasjon: Marius Nygaard

Planskisser inntegnet på kartet. Glidebryterne til venstre regulerer gjennomsiktighet av lagene i tegningen. Vinduene til høyre viser utprøving av geometrier og volumstudie av inngangspartiet. Skisseblokken er fremdeles på plass.

Illustrasjon: Marius Nygaard

Forprosjektet tar form. Planløsning og fasadeutsnitt.

Illustrasjon: Marius Nygaard
Scan av tegning som viser et blått rom med et tegnebord.

Kommunikasjon. VVS-rådgiver i videovindu øverst til venstre gjennomgår utkast til ventilasjonssystem sammen med arkitekten, og begge noterer på den felles tegningen.

Illustrasjon: Marius Nygaard

Beslutningsstøtte. Bruk av ulike informasjonssystemer for vurdering av regler, produkter og løsninger. Øverst til venstre: Diagram for avklaring av brannkrav til trapper, i midten: oversikt over aktuelle trappeløsninger og produkter, til høyre: redskap for kostnadsanalyse av forprosjektet. Diagrammer over kostnadsfordeling.

Illustrasjon: Marius Nygaard

Visualisering. En 3D-modell av forprosjektet er montert inn i overflyvningsvidoen fra bilde 3.

Illustrasjon: Marius Nygaard
Scan av tegning som viser et svart rom med et tegnebord, plotter og andre gjenstander.

Plotteren skriver ut dokumenter, roboten freser ut en modell og hologrammet gløder i skumringen. Arkitekten tester den siste flysimulatoren i et frydefullt, virtuelt svev mot solnedgangen.

Illustrasjon: Marius Nygaard
>
>
>