Haux Haux – en takketale

Av Jørgen Tycho

Publisert 01. desember 2023

Jørgen Tycho. Foto.

Jørgen Tycho er arkitekt og grunnlegger av OsloTre.

Foto: OsloTre

Det er på tide å invitere naturen tilbake inn i hjemmene våre, og kanskje det vil det gå opp for oss; at vi også er natur, mener Jørgen Tycho i sin takketale til Byggenæringens klimapris.

Av Jørgen Tycho

Teksten er basert på Jørgen Tycho/Oslotre sin takketale under utdelingen av Byggenæringens klimapris 2023 i Oslo Rådhus den 30. november. Talen er bearbeidet og tilrettelagt for publisering.

Som ung arkitekt engasjerte jeg meg i bistandsarbeid i Sør-Amerika og siden har jeg tilbrakt lengre perioder i ulike deler av Amazonasjungelen. 

Huni Kuin er en av stammene som bor dypt inne i regnskogen, navnet Huni Kuin betyr De Ekte Menneskene. 

Stammen har vært relativt upåvirket av verden utenfor i tusenvis av år og har en kompleks forståelse av planter, naturen og kosmos. De står nå, som de fleste av verdens urbefolkning, i fare for å miste sine leveområder grunnet avskoging, urbanisering og minedrift.

I følge mytologien representerer lyden "Haux" pusten eller livskraften, til Jibóia Branca, den hvite slangen som er selve opphavet til menneskets eksistens, og lyden markerer slangens første manifestasjon i verden.

I Huni Kuin-stammen er Haux en hilsen til den åndelige dimensjonen og beskriver det aller helligste. Haux har med tiden, kanskje nettopp for å holde fast i det sakrale båndet, blitt en måte å innlede og avslutte en samtale, en fortelling eller en sang. Betydningen av Haux kan oversettes til Fortid, Fremtid, Harmoni. 

Det er i dag ti ganger så mange mennesker på jorden som da den moderne kapitalismen ble utviklet på slutten av 1800-tallet, og som har satt standarden for hele vårt kollektive tankesett.

Bare siden 1960-tallet har jordens befolkning vokst med fem milliarder. På én generasjon!

På den samme tiden har vi klart å redusere verdens bestander av pattedyr, fugler, fisk, reptiler og amfibier med 69%, og masseutryddelsen fortsetter å øke i omfang og i hastighet.

Utviklingen av det forrige århundrets moderne industrielle og kapitalistiske samfunn ble drevet frem av olje og mineralske ressurser. Vi har utviklet en bruk- og kast-kultur, en vekstbasert og misforstått darwinistisk modell hvor vi kun tar, og ikke gir, fullstendig avskåret fra naturens sirkulære balanse.

Bygg- og anleggsbransjen står i dag for rundt førti prosent av klimagassutslippene i verden og er en av hovedårsakene til habitatødeleggelse og tap av biologisk mangfold verden over.

Det anslås at en gang rundt 2040, altså om ca. 15 år, vil verdens samlede produserte betong-volum overstige den totale vekten av den samlede levende biomassen på jorden. Alle planter, alle trær, alle dyr og alle fisker.

Sett utenfra kan man si at menneskelig sivilisasjon, vårt antropocene fotavtrykk, i utgangspunktet er å anse som en maskin for å produsere betong og grus. Betong og grus. Det er det vi, menneskeheten, bringer til bords.

Overforbruk er årsakene til at vi i dag opplever ekstremvær, og for å gjenskape balansen i det globale økosystemet må vi tenke og handle annerledes.

Det er nå behov for hurtige samfunnsmessige systemendringer.

Innføring av et sirkulært verdisett, som tar i bruk fornybare, gjenbrukbare og nedbrytbare ressurser. Dette vil kunne gi oss en positiv utvikling.

Skogene våre er et godt eksempel på dette. Trær og planter er naturlige karbonfangere. Bygningsmaterialer i tre og andre biologiske vekster er naturlige karbonlagre.

Ved å forvalte de biologiske naturressurser på en forsvarlig måte kan vi få tilgang til evigvarende regenerative ressurser, en ressurs vi aldri går tom for.

Samtidig må vi forvalte ressursene våre forsvarlig, og ikke minst bevare de gamle naturskogene der naturmangfoldet er størst, med leveområder for tusenvis av planter og dyr som hører hjemme i norske skoger. Vi må balansere mellom hogst og gjenbruk, skogsbevaring, skogsutvikling, drift og gjenplanting. 

Det er dette som er dualiteten, og nettopp nøkkelen.

Vi mennesker må, på lik linje med alt annet i naturen; bli regenerative. Vi må finne måter å gjenopprette oss som en del av et sunt og sirkulært økosystem, hvor vi ikke tar mer enn det vi gir tilbake.

Vi er på vei inn i en ny tid, og denne nye tiden trenger en ny arkitektur. En arkitektur som vil vokse frem ved hjelp av kunstig intelligens, biogene bygningsmaterialer og en dypere forståelse for naturens gang. Biologiske og klimatiske konstruksjoner basert på sirkulære verdikjeder.

På denne måten kan vi forhåpentligvis reparere det båndet som ble brutt i det forrige århundret gjennom industrialiseringen av samfunnet, og knytte oss nærmere tilbake til naturen.

Vi kan koble inn på naturens intelligens og lære av hvordan planter utnytter solen og kjemi for å oppnå materialeffektivitet. En biobasert kjemi som ikke er avhengig av de lange karbonsyklusene som vi tar i bruk i dag gjennom olje og gass, men basert på lignin, sol og fotosyntese.

På HasleTre har vi lært at vi kan skape biologiske rom hvor materialene fungerer som aktive medhjelpere til et bedre inneklima-, renser luften og varmer opp huset. Samtidig er alle byggematerialene demonterbare og ombrukbare. Materialene er bare innom bygget, midlertidig, på sin vei rundt i den sirkulære verdikjeden.

Renere luft, renere vann, renere mat, sunnere hjem og innemiljø, mindre avfall, mindre behov for syntetiske kjemikalier og mindre stress. Alt dette er gaver som naturen gir oss om vi velger å lytte til den.

Forskning viser og at vi blir mer kreative, sover bedre, blir mindre deprimerte og lever sunnere og lengre om vi omgir oss med natur.

En miljøvennlig og regenerativ fremtid vil bety positive forbedringer i våre liv, og jeg tror, for å sitere Arne Ness, at «ideen om naturens iboende verdi vil en dag utkonkurrere økonomiske modeller som ødelegger planeten».

Etter et århundre med storstilte forsøk på å overvinne naturen, er det nå på tide å innse at slaget er tapt.

Tiden er inne for å invitere naturen tilbake inn i hjemmene våre, gjenopprette harmonien og forståelsen om at vi også er natur, og en del av denne altomspennende intelligensen som er langt overlegen vår egen.

Takk til plantene og trærne i skogen. Takk til alle dyrene, fiskene og fuglene og takk til alle de som arbeider med å opprettholde det biologiske mangfoldet på planeten vår.

Takk for meg, takk for oss, og tusen takk for pris!

Haux Haux.