Atsite AS

Av

Publisert 04. august 2023

Fem mennesker sitter og snakker på en oransje bryggekant, vann i bakgrunnen. Foto.

Atsite AS har i dag fem ansatte.

Foto: Arman Sellæg

Atsite har som ønske å få hendene i jorden og på byggematerialene sammen med de andre involverte. Les selvangivelsen deres her.

>

Hvilke oppgaver er det brukt flest timer på det siste året?

Det vi jobber mest med for tiden er større byutviklingsprosjekter, hvor vi i tverrfaglig samarbeid med arkitekter og andre konsulenter utvikler helhetlige grep som underbygger stedenes historie og identitet. Med utgangspunkt i sterke blågrønne strategier, ønsker vi å skape nye grønne forbindelser, gode offentlige møteplasser og sosiale bo- og arbeidsmiljøer. Dette jobber vi med ved prosjekter som Fornebu Sentrum Sør, Oxenøen bruk på Fornebu, Brøset i Trondheim og Godsløkka i Drammen.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden?

Både offentlige og private oppdragsgivere.

Hvilken eierstruktur har dere?

Aksjeselskap bestående av to partnere.

Hvilken organisasjonsstruktur har dere?

Vi er to partnere som foreløpig også er prosjektledere. Men ellers så jobber vi teambasert på øyenhøyde med hverandre.

Minste pågående prosjekt i omsetning?

En liten skjermvegg i et vernet kulturmiljø, der vi formgir et romlig element, som i kombinasjon med vegetasjon både oppfyller funksjonen, og tilføyer området noe positivt.

Største pågående prosjekt i omsetning?

I den seneste tiden har det vært vesentlig fokus på et skisseprosjekt til regulering av et nytt og levende boligområde på Finstad i Ski. Helhetsgrepet fletter byggefeltene sammen med omgivelsene ved hjelp av grønne kiler. I kilene gjenskapes det små biter Follo-natur som også håndterer overvann i form av rekreative miljøer med stor oppholds- og lekeverdi. Slik at både menneskelige beboere og dyr skal trives her.

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene?

Vi ønsker å videreutvikle vår viten om restaurering og gjenetablering av natur, og jobbe enda mer for å få vernet om den, og få den tilbake inn i byene. Et annet fokusområde er å skape grunnlaget for mer blikkontakt i det offentlige rom gjennom uterom som inviterer, inkluderer, og legger til rette for fysisk aktivitet og tilhørighet i fellesskapet. I dette arbeidet vil vi gjerne styrke vår tverrfaglige samskapning med kunstnere, økologer, biologer, gartnere med flere, hvor vi sammen løfter prosjektene til et høyere nivå.

Hvilke debatter som omhandler arkitektur er mest aktuelle der dere holder til?

Fortetting som ikke går på bekostning av gode uterom og grønne kvaliteter, men om heller skaper gode steder å være, gir rom for deltakelse, og bidrar til å reparere både natur og bystrukturer. Her er det spesielt viktig å ha fokus på å involvere ungdommene. Landskapsarkitektfaget har en enestående mulighet for å ta ansvar ved å skape rom som motiverer unge til å komme seg ut og møte andre fysisk. Dessuten, så synes vi at det bør settes mer søkelys på bygging og utforming av nye veier, slik at de ikke ødelegger enda mer natur, landskap og bygde strukturer, men heller knytter sammen.

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige?

Det har alltid vært en integrert del av vårt arbeid, og heldigvis fått mer og mer fokus også i prosjektbestillingene.

Vi bruker spesielt vegetasjon målrettet til å skape gode leveområder for mennesker og dyr. På denne måten bidrar prosjektene våre til binding av C02, reduksjon av oversvømmelser, økning av det biologiske mangfoldet og bedre jordkvalitet.

Vi tror også på at ved å flette sammen det blå, det grønne, det sunne, det aktive og det sosiale skaper vi steder der man har lyst til å leve og oppleve. Samt inspirerer oss til å dytte livene våre i en mer miljøvennlig retning.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold?

Vi er et lite kontor der alle har direkte kontakt med hverandre, og kan påvirke vår hverdag og arbeidet vi gjør.

Vi arbeider som et team hvor vi fordeler oppgavene imellom oss. Det planlegges med fortløpende mini-workshops, hvor prosjekter videreutvikles med et felles styrkende blikk. Det er lav terskel for å hjelpe og styrke hverandre.

Utover det så samles vi et par ganger i året til mer overordnete workshops, hvor vi lager visjoner for vår videre tilnærming, metoder, oppgavetyper, og hva vi ellers brenner for.

Kontoret sitter i et kontorfellesskap med flere arkitektkontorer, interiørarkitekter og ingeniører, hvilket gir et tverrfaglig og levende kontormiljø.

Suksesskriterier:

Vi jobber målrettet for å sikre arkitektoniske, bærekraftige, fantasifulle og emosjonelle verdier i våre prosjekter i løpende dialog med byggherre, bruker og samarbeidspartnere. Slik fastholder vi en følsomhet og en nerve i de landskapsarkitektoniske grepene, der også det rasjonelle kan utføres vakkert. Og så er vi en gjeng av dedikerte engasjerte mennesker som brenner for faget!

Hvilket prosjekt er dere mest stolt av?

Vi føler oss veldig heldige som har flere oppdrag som – også takket være ambisiøse oppdragsgivere og dyktige samarbeidspartnere – har resultert i prosjekter som vi er skikkelig stolte av:

I Ålgård sentrum har vi skapt et sentralt byrom som innarbeider naturens prosesser til et attraktivt samlingssted. Det er blitt en destinasjon som underbygger stedets identitet, og tiltrekker alle typer mennesker gjennom hele året til å møtes, leke, sitte i solen eller bare krysse over.

Ved Klimahuset i Botanisk hage i Oslo har uterommene vært en viktig støttespiller for å vise hvordan vi skal håndtere klimaforandringer på lag med naturen. Vi har blant annet klart å bevare så mange av de eksisterende trærne som mulig, og noen av disse helt inntil fasaden til det nye bygget. En lokal naturtype er blitt flyttet fra en byggeplass, der den måtte fjernes, til våre regnbed. Og overvannshåndtering har vi synliggjort som et positivt og opplevbart element, både når det er tørt og ved regnvær.

På SITE 4016 i Stavanger har vi bidratt til å sette i gang en prosess med å transformere og klimatilpasse et næringsområde fra 1960-tallet. Med utgangspunkt i en grønn masterplan er nå den første asfalten skåret opp og skal erstattes med lokale naturtyper og attraktive møteplasser. Som også gir sunne arbeidsplasser der folk trives! Alle burde hatt noe grønt foran kontorvinduet eller verkstedet sitt!

Hva skal til for at dere sier nei til et oppdrag?

Hvis det ikke er mulig å få til et offentlig tilgjengelig og ikke kommersielt tilbud som en del av prosjektet. Og når vi ser fra starten av at prosjektet ikke vil gi noe tilbake til omgivelsene.

Hvor mange «gratistimer» brukte dere i 2022 på konkurranser?

Ca. 550 timer.

Hva er deres drømmeoppdrag?

Prosjekter som virkelig gjør en forskjell, løfter et sted, og tilfører en sanselighet og poetikk som rører noe i oss. Og til dette så drømmer vi om å være mer fysisk på stedet gjennom hele forløpet, fra de første inntrykkene frem til 1:1-involvering under realiseringen. Få hendene i jorden og på byggematerialene sammen med de andre involverte!

Hva er historien bak navnet deres?

AT SITE - Ved å være på stedet kommer vi i nærkontakt med det som er, og det som trengs, og oppdager det stedet kan bli. Slik styrker vi vårt syn, finner stedets frø, og får dem til å spire. 

>
>
>
>