PV arkitekter

Av Torgeir Holljen Thon

Publisert 17. november 2021

18 svart hvitt portretter satt sammen. Foto.

Det 18 ansatte i Larvik-kontoret PV arkitekter jobber for å synliggjøre arkitekturfaget. De vil tydeliggjøre profesjonen og stå opp for de gode prosjektene.

Foto: PV arkitekter

– God arkitektur oppstår gjennom god kommunikasjon, og vi skal lage prosjekter bygget på kunnskapsbaserte avgjørelser og kollektiv entusiasme for arkitektur, mener PV arkitekter i Larvik. Her er selvangivelsen.

Av Torgeir Holljen Thon

>

Hvilke oppgaver det er brukt flest timer på det siste året:
Større boligprosjekter i ulike faser, alt fra mulighetsstudier, skisseprosjekt og regulering til detaljprosjektering og ferdigstillelse.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden:
I hovedsak profesjonelle utbyggere og entreprenører, men også privatpersoner.

Hvilken eierstruktur har dere:
Kontoret eies av de ansatte, hvorav tre er hovedaksjonærer og åtte er medeiere med mindre eierandeler. Vårt mål er at alle ansatte skal få tilbud om aksjer etter en viss tid i firmaet.

Hvilken organisasjonsstruktur har dere:
En relativt flat strukturunder daglig leder. Oppgaver og ansvar fordeles med utgangspunkt i kompetanse, erfaring og prosjektenes kompleksitet.

Minste pågående prosjekt i omsetning:
Mulighetsstudie for transformasjon av en mindre næringseiendom i Sandefjord sentrum.

Største pågående prosjekt i omsetning:
Et større boligprosjekt utenfor Drammen. Prosjektet omfatter tre byggetrinn med tilsammen 230 boliger fordelt på 9 bygninger.

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene:
Kontoret har vokst i løpet av det siste året. Antall ansatte har økt og vi har fått inn en gruppe med landskapsarkitekter. Dette gir nye muligheter for tverrfaglig samarbeid internt. Det styrker oss også i arbeidet med å nå våre strategiske mål. Vi vil jobbe for å synliggjøre arkitekturfaget, tydeliggjøre vår profesjon og stå opp for de gode prosjektene. God arkitektur oppstår gjennom god kommunikasjon, og vi skal lage prosjekter bygget på kunnskapsbaserte avgjørelser og kollektiv entusiasme for arkitektur. Vi vil være med på å snu utslippene til byggenæringen, og gjennomprosjektene våre i større grad være med å ta dette samfunnsansvaret. Vi skal være en pådriver overfor oppdragsgivere, slik at et tydeligere grønt fokus blir vurdert i alle prosjekter.

Hvilke debatter som omhandler arkitektur, er mest aktuelle der dere holder til: 
Debatten i lokalavisen går gjerne på høyder eller spørsmål om stygt og pent. Lokaliseringsdebatter er også en gjenganger, som i diskusjonen om plassering av ny jernbanestasjon i Larvik.

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige:
Ett av våre mål er å få en grønnere profil, og som ledd i dette har vi blitt medlem i Grønn Byggallianse, blitt Miljøfyrtårnsertifisert og signert Bygg 21. Vi vil følge opp forpliktelsene som ligger i dette ved å ha økt søkelys på grønne løsninger i kompetansebygging og i praktisk prosjektutvikling.Vi bygger opp BREEAM-NOR-kompetanse gjennom etterutdanning og deltagelse i prosjekter, og flere av våre prosjekter svanemerkes. Dette gjør oss mer bevisst på miljøaspektet ved løsninger og produkter vi foreslår i alle prosjekter.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold:
Noen er medlem av Afag eller andre arbeidstakerorganisasjoner. Bedriften er ikke medlem av Arkitektbedriftene, men vi har en avtale som er basert på tariffavtalen mellom Arkitektbedriftene og Afag, med 37,5 timer arbeidsuke, gode forsikringsordninger og en utvidet OTP-ordning. Vi har også årlige studieturer og subsidiert kantine. Avtalen reforhandles annet hvert år.

Suksesskriterier:
Å sette søkelys på de positive mulighetene i et hvert prosjekt. Vi jobber i team og spiller hverandre gode. Gjennom dette skaper vi vital, varig og velfungerende arkitektur med mennesket i sentrum.

>
>
>