Salt Arkitekter

Av Ando Woltmann

Publisert 14. desember 2021

Gjengen i Salt Arkitekter både på og foran vegg. Foto.

Gjengen i Salt Arkitekter både på og foran vegg.

Foto: Salt Arkitekter AS

Møt Salt Arkitekter fra Florø, som jobber for tilpasse prosjektene til stedet lokalt med omgivelsen og historien i fokus.

Av Ando Woltmann

>

Hvilke oppgaver er det brukt flest timer på det siste året?
Det blir arbeidet med mange middels og små næringsbygg i størrelser omkring 1500 m2. Noen nye, men mange er ombygginger, påbygg og rehabiliteringer. De fleste av disse er kombinasjoner av næring og bolig som står sentralt i tettstedsmiljø. For det offentlige har det vært helsebygg og undervisningsbygg. Det er også en ganske jevn strøm av eneboliger.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden?
I all hovedsak er det private oppdragsgivere. Privatpersoner og bedrifter. Kun en liten del er offentlig, cirka 10 prosent. Dette er ikke en typisk situasjon for oss, i en normalsituasjon er private cirka 70–75 prosent og offentlige rundt 25–30 prosent.

Hvilken eierstruktur har dere?
Firmaet ble omdannet til aksjeselskap for 4 år siden etter å ha blitt drevet som en selvstendig næringsbedrift i 35 år. Ved dannelsen av aksjeselskapet ble arkitektene med lengst ansiennitet invitert med som aksjeeiere. I dag er 4 av 9 tilsatte medeiere.

Hvilken organisasjonsstruktur har dere?
Det er en bred ledelsesstruktur på kontoret. Daglig leder er prosjekterende arkitekt på fulltid. Arbeidsoppgaver som ligger under daglig leder, er derfor fordelt mellom to arki- tekter. Den andre fulltids-arkitekten med lederoppgaver er styreformann i aksje- selskapet.

Minste pågående prosjekt i omsetning?
Påbygg av vinterhager, carporter og garasjer har vært en trend siste året. Trenden kan ha blitt initiert av pandemien, men vi håper også at publikum ser nytten av å kontakte faghjelp, også i de små prosjektene. At listen for å kontakte arkitekt er senket.

Største pågående prosjekt i omsetning?
Prosjektet Elvekanten i Førde er det klart største prosjektet. 14 000 m2 kombinert bygg med kontor, forretninger og boliger. Bygget er et sentrumsbygg som inngår i bebyggelsen mot elven Jølstra som renner gjennom sent- rum. Grøntområdet langs elven reflekteres på taket av næringsbygget. Det grønne taket, med oppholdsarealer og leikeplasser, danner uteområdet for to oppstikkende boligblokker på toppen av næringsbygget. Totalt 33 leiligheter.

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene?
Som arkitektkontor i en liten by må man levere på de oppdragene en får. Lokalsamfunnet forventer at kontoret stiller opp ved forespørsel, og derfor leverer vi også oppdrag av alle typer. Arbeid med søknader og landskapsarkitektur er følgearbeid til hovedaktiviteten på egne arkitektoppdrag. Kontoret påtar seg ikke lenger arbeid med regulerings- og planarbeid.

Hvilke debatter som omhandler arkitektur, er mest aktuelle der dere holder til?
Den klart største debatten og konflikten er om forholdet til byggeforbudet i 100- metersbeltet mot sjøen. At nedbygging av kystlinjen i sentrale strøk skal ligge som en svøpe over et lokalsamfunn lengst vest på Vestlandet, er vanskelig å forstå. Her er ikke sentrumsbebyggelse plassert rundt et veikryss. Her er bebyggelsen sentrert ute på nes og rundt viker. Med sjøen som eneste transport-åre ble bygningsstrukturen formet slik. Skal ny bebyggelse utformes på en lite arealkrevende måte, kan man ikke flytte alle nye prosjekt 100 meter inn på land. Loven tolkes altfor strengt her på kysten, og Statsforvalter bidrar ikke positivt!

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige?
Miljøkrav og utslippsmål møter vi først og fremst når vi jobber mot offentlige byggherrer. Kravene kommer tydelig fram da, spesielt de siste par årene. Det er lite krav blant private byggherrer. Høyere flo tilknyttet økt framtidig havnivå skaper de samme utfordringene for private og offentlige byggherrer. Det er vanskelig å tilpasse nye prosjekter i tette bygningsmiljø i strandsonen. Nye prosjekter blir liggende med grunnplan cirka én meter høyere enn nabobygg. Trapper og ramper er ofte eneste løsningen. Det skaper «avstand» mellom offentlige rom og gater og bygget. Det er sjelden en god løsning å senke bygget og tillate framtidig flo inn på gulvplanet ved bruk av vannbestandige materialer og detaljering.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold?
Med korona kom hjemmekontoret også her. Det er et alternativ som vi beholder som tillegg til det åpne kontorlandskapet. Terskelen er lav for å ta arbeidsøkter hjemme når man er uggen eller trenger konsentrasjon. Arbeidsmiljøet mellom medeiere og tilsatte er godt, og nye prosjekter deles likt mellom alle slik at man får tilgang på spennende oppgaver og bredde på erfaring. Det er ikke satset på spesialisering.

Suksesskriterier:
Kontoret satser på å være åpent og tilgjengelig for kunden. Vi ser det positive i å kunne gi faglig hjelp i den enkelte sak. Vi er opptatt av å tilpasse prosjektene til stedet lokalt med omgivelsen og historien. God materialforståelse og funksjonell arkitektur er i fokus. Utpreget signalarkitektur er lite etterspurt, god og tilpasset synlighet er oftest det byggherrene ønsker. En årelang kunde ber oss alltid prosjektere noe som er fint om 10 år.

>
>
>