Stråmannsargumentasjon fra øverste hold

Marianne Skjulhaugs påstand er en sirkelslutning som skaper en stråmann. Den synes jeg vi skal droppe i den videre debatten om et nytt samlet kunst- og designmuseum i Trondheim, skriver Trond Åm.

Av Trond Åm

Marianne Skjulhaugs påstand er en sirkelslutning som skaper en stråmann. Den synes jeg vi skal droppe i den videre debatten om et nytt samlet kunst- og designmuseum i Trondheim, skriver Trond Åm.

Av Trond Åm
Trond Åm

Trond Åm er bystyremedlem i Trondheim (V).

Foto: privat
>

Styremedlem i Museene i Sør-Trøndelag og arkitekt Marianne Skjulhaug legger ingen ting imellom når hun kritiserer arkitekter som har uttalt seg kritisk til konseptutvalgutredningen som konkluderte med at den beste løsningen for et nytt samlet kunst- og designmuseum i Trondheim er et nybygg på Leüthenhaven.  

«Kan det kalles en faglig svikt?» skriver hun. «Kan det være at de debattglade arkitektene i Trondheim ikke helt har tatt inn over seg den nødvendige kompleksiteten som denne byggeoppgaven innebærer? Og dermed byr på argumentasjon i tegninger som gir seg ut for å være mer gjennomtenkt og gjennomarbeidet enn det de egentlig er?»

>

Men hele innlegget til Skjulhaug er rett og slett feil. Forutsetningen om at bare de som ønsker nybygg på Leüthenhaven ivaretar de museumsfaglige behovene, bygger på konseptutvalgutredningens konklusjon om at det ikke vil være mulig å utvide dagens bygning (-er) i tilstrekkelig grad til at museenes behov ivaretas.

Men denne konklusjonen er åpenbart og påviselig basert på en utilstrekkelig dialog med Riksantikvaren om hvilke muligheter for utvidelse ved dagens bygg som faktisk fins. Det er det bystyrevedtaket om en tilleggsutredning handler om, og som mange arkitekter har problematisert. Blant annet ved å tegne skisser til hvordan en utvidelse av dagens bygg kan ivareta de museumsfaglige behovene – og som ikke har blitt vurdert i konseptvalgutredningen. Er dette faglig svikt? Nei, det er å ta faget sitt på alvor! 

Skjulhaugs påstand er en sirkelslutning som skaper en stråmann. Den synes jeg vi skal droppe i den videre debatten.  

>
>
>