21. februar 2024
Arkitektur
Deler ut ti milliarder til gamle kirker

Programstyret for det nye kirkebevaringsfondet skal fordele penger til landets fredete og listeførte kirkebygg. – Det største løftet som noen gang har skjedd for kulturminner i Norge, sier Riksantikvaren.

Trondenes kirke

Trondenes kirke i Harstad er verdens nordligste steinkirke fra middelalderen. 

Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Onsdag presenterte regjeringen bevaringsstrategien for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg i Trondheim. 

Bevaringsstrategien består av tre bevaringsprogrammer: Bevaringsprogram for middelalderkirker, Bevaringsprogram for kirker fra år 1537-1850 og Bevaringsprogram for kirker etter 1850.

I programstyret for det nye kirkebevaringsfondet sitter det to representanter fra Den norske kirke, én fra Hovedorganisasjonen KA og tre fra Riksantikvaren. Programstyret skal følge opp bevaringsstrategien og har ansvar for at målene for strategien nås.

Det er Den norske kirkes ledende biskop, preses Olav Fykse Tveit, som leder programstyret:  

 – Kirkebygg er viktige formidlere av vår historie og kulturarv, både lokalt og nasjonalt, sier Fykse Tveit i en pressemelding.

– Kirkebyggene er et ankerfeste for mange. Bevaringsprogrammet er viktig for å fortsatt ha tjenlige kirker for landets menigheter. Kirkebyggene med sine håndverkstradisjoner og kunst- og kulturuttrykk, er en umistelig ramme for en levende kirke.

Programstyret skal behandle søknader om midler etter innstilling fra sekretariatet. De skal forvalte økonomiske verdier for å opprettholde og styrke de kulturhistoriske verneverdiene i kirkebygningene, og skal legge til rette for god og bærekraftig istandsetting av kirkene.

Det nye programsekretariatet er organisert under Riksantikvaren. Sekretariatsledelsen skal ligge i Trondheim. Sekretariatet skal være saksforberedende for programstyrets arbeid med prioritering og tildeling av tilskudd og følge opp kirkeeierne med råd og veiledning. 

– Dette er det største løftet som noen gang har skjedd for kulturminner i Norge, sier riksantikvar Hanna Geiran i pressemeldingen.

– Sammenlignet med andre land har vi få monumentale bygninger, og derfor er kirkene så viktige for oss. Vi har forberedt oss godt, og vi vil få bruk for Riksantikvarens lange erfaring med antikvarisk rådgivning og tilrettelegging for vern og bruk av kirkene. Riksantikvaren har også lang erfaring med tilskuddsforvaltning. Nå gjenstår det flere praktiske ting, som rekruttering til programsekretariatet, og dette setter vi i gang med straks, avslutter Geiran.

Av Redaksjonen