13. desember 2022
Miljø
Miljøkravene i offentlige anskaffelser skjerpes

Regjeringen vil skjerpe regelverket slik at miljø alltid vektes med minst 30 prosent i alle offentlige innkjøp.

Foto av Barth Eide og Vestre

Klima- og miljøminister Espen Barth-Eide (t.v) og næringsminister Jan Christian Vestre besøker nye Tøyenbadet som er under oppføring i Oslo.

Foto: Klima- og miljødepartementet

Det offentliges evne til å stille strengere miljøkrav i sine anskaffelser har stor betydning for hvor grønn og innovativ offentlig sektor og næringslivet blir, skriver Regjeringen i en pressemelding.

Riksrevisjonens undersøkelser av grønne anskaffelser viser derimot at det offentlige i alt for liten grad bruker innkjøpsmakten sin til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger.

Nå vil regjeringen skjerpe regelverket slik at miljø alltid vektes med minst 30 prosent i alle offentlige innkjøp.

– Offentlig sektor spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. I fjor kjøpte det offentlige varer og tjenester for 650 milliarder kroner. Der det offentlige går foran, bidrar de både til å sette standarden og til å løfte fram nye og mer bærekraftige næringer. Andelen offentlige oppdragsgivere som har planlagt, eller planlegger, for en klima- og miljøvennlig anskaffelsespraksis, har økt de seinere åra. Men her det det fortsatt et stort potensial. Men her er det fortsatt et stort potensial. Derfor er det viktig å stramme opp regelverket for offentlige anskaffelser, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i meldingen.

Regjeringen foreslår tre alternative forslag til hvordan miljøbestemmelsen i regelverket for offentlige anskaffelser kan endres. Formålet med de foreslåtte endringene er å bidra til at offentlige oppdragsgivere, gjennom sin anskaffelsespraksis, bidrar til den grønne omstillingen i samfunnet. For å oppnå dette må klima- og miljøhensyn utgjøre en integrert del av anskaffelsespraksisen til offentlige oppdragsgivere.

Forslagene til nye miljøbestemmelser i regelverket for offentlige anskaffelser vil være på offentlig høring frem til 8. mars 2023.

Av Redaksjonen